Komunikat w sprawie wyroku WSA dotyczącego ustanowienia w Lubuskiej SKOK zarządcy komisarycznego

data aktualizacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2017 r. (sygn. akt spraw połączonych do wspólnego rozpoznania VI Wa/Sa 2403/16):

1. Oddalił skargę Rady Nadzorczej Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej w Gorzowie Wielkopolskim na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 października 2016 r. w przedmiocie ustanowienia w tej Kasie zarządcy komisarycznego, jako bezzasadną.

2. Odrzucił skargę Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 października 2016 r. w przedmiocie ustanowienia w tej Kasie zarządcy komisarycznego z powodu braku po stronie Skarżącej legitymacji do zaskarżenia przedmiotowej decyzji w związku z art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych (dalej: ustawa o skok). Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi na decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej jest wyłącznie rada nadzorcza kasy.

W ustnych motywach uzasadnienia wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że nie znalazł w zakresie obydwu skarg podstaw do ich uwzględnienia. W ocenie Sądu KNF szczegółowo przeanalizowała sytuację ekonomiczno-finansową Kasy, która dała podstawę do zastosowania w przedmiotowym przypadku środka nadzorczego określonego w art. 73 ust. 1 ustawy o skok.