Formularz zgłoszeniowy „Naruszenia prospektowe”

Naruszenia/potencjalne naruszenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
 
Dane Zgłaszającego 
Możliwość wyrażenia sprzeciwu na przesyłanie żądań wyjaśnień lub dodatkowych informacji


 
Informacje o naruszeniu

 
A. Rodzaj naruszenia

 
B. Emitent/podmiot/osoba wskazywany /(-na) jako naruszający/(-ca) Rozporządzenie 2017/1129
 
C. Relacje Zgłaszającego z emitentem objętym zawiadomieniem lub innymi podmiotami
 
D. Czas, sposób i okoliczności wejścia Zgłaszającego w posiadanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia


 
E. Możliwie konkretny opis naruszenia (wskazanie tam gdzie jest to możliwe np. fragmentów prospektu w których podano nieprawidłowe lub pominięto informacje, wskazanie jakie dokumenty nie zostały przekazane do KNF i dlaczego, wskazanie
błędnych pozycji danych finansowych, podanie powodów konieczności sporządzenia dokumentu ofertowego, itp.)


 
F. Dokumenty/materiały uprawdopodabniające wystąpienie ww. okoliczności (załącznik)


 
G. Czy w tej sprawie Zgłaszający złożył osobne zawiadomienie do innych organów państwowych? (jeśli tak wskazanie organów państwowych)


captcha
Odsłuchaj captchę:


* - oznaczono pola wymagane