Lista arbitrów - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
 • Aleksander Chłopecki - PREZES SĄDU

  Aleksander Chłopecki - PREZES SĄDU

  Profesor zw. dr hab. nauk prawnych. Radca prawny. Kieruje Katedrą Prawa Cywilnego i Pracownią Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 • Witold Bartosiewicz

  Radca prawny. Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich. Certyfikowany doradca ASO. Członek Polskiego Stowarzyszenia Compliance.

 • Karol Bernat

  Radca Prawny. Wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości spółdzielczej, udział w pracach komisji sejmowej w kadencji 2011 - 2015 pracującej nad projektem ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Tadeusz Białek

  Białek_Tadeusz

  Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 • Leszek Bosek - zawieszony na wniosek własny w czynnościach arbitra i mediatora od dnia 16 października 2015 r.

  Bosek_Leszek

  Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 • Iwona Łyszkiewicz

  Filipska_Iwona

  Radca prawny. Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami.

 • Dariusz Fuchs

  Fuchs_Dariusz

  Doktor hab. nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawa wspólnotowego, prawa transportowego oraz prawa cywilnego, w tym: prawa prywatnego międzynarodowego

 • Iwona Dorota Gajek

  Gajek_Iwona

  Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i bankowego.

 • Małgorzata Gatz

  Radca prawny. Główny obszar zainteresowań to przede wszystkim prawo rynku kapitałowego.

 • Andrzej Józef Gładysz

  Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 • Paweł Gładysz

  Gładysz_Paweł

  Adwokat. Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego.

 • Krzysztof Grabowski

  Grabowski_Krzysztof

  Wykształcenie wyższe, mgr chemii, dr nauk prawnych. Makler papierów wartościowych. Specjalista z zakresu rynku kapitałowego/bankowego.

 • Jarosław Janecki

  Janecki_Jarosław

  Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku bankowego.

 • Katarzyna Kołodziejczyk-Soszka

  Radca prawny. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w spółkach grupy Allianz Polska. Członek Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 • Zbigniew Korba

  Korba_Zbigniew

  Radca prawny. Zaangażowany w wiele projektów doradczych i regulacyjnych związanych z sektorem instytucji finansowych.

 • Krzysztof Korzeniewski

  Korzeniewski_Krzysztof

  Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 • Ewa Małgorzata Kowalik

  Radca prawny. Obecnie radca prawny w Izbie Domów Maklerskich. Poprzednio specjalista compliance w Domu Maklerskim BOŚ S.A., prawnik w kancelarii prawnej oraz w Instytucie Zamówień Publicznych.

 • Przemysław Kozdój

  Kozdój_Przemysław

  Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach kredytowych.

 • Michał Krakowiak

  Obecnie Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Poprzednio doradca Prezesa Zarządu SGB Banku S.A., wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego S.A., doradca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, dyrektor Departamentu Zagranicznego oraz Departamentu Dewizowego NBP.

 • Beata Kukawka

  Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 • Grzegorz Marzec

  Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 • Joanna Mędrzecka

  Adwokat. Wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego i autorskiego.

 • Tomasz Nieborak

  Nieborak_Tomasz

  Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i teorii regulacji rynków finansowych.

 • Piotr Nowaczyk

  Nowaczyk_Piotr

  Około 350 arbitraży jako przewodniczący, arbiter jedyny, współ-arbiter lub pełnomocnik, prowadzonych w 20 krajach, w 6-ciu językach, według regulaminów ponad 35 instytucji. Adwokat w Warszawie i w Paryżu. Specjalista m.in. z zakresu rynku bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego. Mediator lub rozjemca w przeszło 100 sprawach gospodarczych. Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG (2006-2009), członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC w Paryżu (2003-2015). Delegat polski w UNCITRAL (2006-2010). Do 2014 roku partner kancelarii Dentons. Obecnie „fulltime arbitrator”.

 • Marcin Orlicki

  Orlicki_Marcin

  Profesor UAM doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

 • Radosław Pacud

  Pacud_Radosław

  Doktor nauk ekonomicznych. Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, a także prawa gospodarczego i prawa pracy.

 • Mirosław Pawełczyk

  Radca prawny. Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa antymonopolowego, prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa energetycznego.

 • Jadwiga Stefania Pazdan

  Pazdan_Jadwiga

  Adwokat. Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 • Paweł Ptaszyński

  Ptaszyński_Paweł

  Manager kierujący od ponad 20 lat centrami likwidacji szkód w zakładzie ubezpieczeń. Magister prawa, ekspert w dziedzinie likwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych i osobowych. Nagrodzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń odznaką „Zasłużony dla ubezpieczeń” m.in. za udział w pracach Komisji Ubezpieczeń Majątkowych, a następnie Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 • Jacek Rapcia

  rapcia

  Doradca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Od ponad 25 lat związany z sektorem bankowym, w którym odpowiadał za modele biznesowe, strategie, finanse i organizację. Był m. in. wiceprezesem zarządu w KIR, dyrektorem zarządzającym w PKO BP, dyrektorem departamentu w PBK i BPH, kierownikiem zespołu w Banku Handlowym oraz członkiem rad nadzorczych w Kredobanku i Inteligo.

 • Edyta Rutkowska-Tomaszewska

  Rutkowska-Tomaszewska

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego oraz prawa usług finansowych.

 • Tadeusz Szumlicz

  Szumlicz_Tadeusz

  Prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Kierownik Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor zwyczajny w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń i programów emerytalnych.

 • Anna Tarasiuk

  Tarasiuk-Flodrowska_Anna

  Radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony konsumenta oraz bancassurance, w szczególności w kwestiach związanych z produktami ubezpieczeniowymi.

 • Paweł Tokarz

  Radca prawny. 20 lat prawniczego doświadczenia zawodowego, 7 lat prawy w charakterze asesora i sędziego sądów powszechnych, 11 lat prawy w charakterze radcy prawnego, w tym pełnienie funkcji dyrektora departamentu prawnego oraz wspólnika (komplementariusza) w kancelarii prawnej.

 • Andrzej Wasilewski

  Radca prawny. Wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym, członek Komisji Likwidacji Szkód w PIU, członek zespołu zadaniowego ds. analizy przepisów prawa przy Forum Zadośćuczynień.

 • Tomasz Węgrzyn

  Dyrektor ds. Obsługi Prawnej i Procesów Reklamacyjnych w firmie ubezpieczeniowej PZU SA oraz PZU Życie SA. Rozległa praktyka procesowa w zakresie spraw dotyczących sporów sądowych jak również spraw, przedmiotem których jest postępowanie reklamacyjne klientów indywidualnych oraz strategicznych. Oprócz wykształcenia ekonomiczno - prawnego posiada również wykształcenie techniczne. Uczestnik kilkunastu miękkich szkoleń na temat psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji. W ramach codziennej praktyki współtworzy proces likwidacji szkód oparty o znajomość zagadnień dotyczących sporów występujących na linii klient – ubezpieczyciel. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 • Marek Wierzbowski

  Wierzbowski_Marek

  Prof.  dr hab. nauk prawnych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.  Radca prawny. Partner w kancelarii prawnej Prof. Wierzbowski i Partnerzy. Były partner Weil i Linklaters. Były wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy KIG. Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich. Specjalista z zakresu rynku bankowego /kapitałowego /ubezpieczeniowego. Doświadczony arbiter i mediator. Uczestniczył w wielu sprawach w tym w międzynarodowych sporach z zakresu arbitrażu inwestycyjnego.

 • Ireneusz Wilk

  Adwokat. Specjalizacja w zakresie uznawania i wykonywania wyroków Sądu arbitrażowego w Polsce.

 • Jarosław Wolak

  Wolak_Jarosław

  Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.