Rejestracja Biura Usług Płatniczych – złożenie wniosku

data aktualizacji

Wniosek

Wpis biura usług płatniczych do rejestru dokonywany jest na podstawie wniosku składanego do KNF. Poniżej znajdziecie Państwo informacje pomocne w prawidłowym wypełnieniu i złożeniu wniosku, co pozwoli uniknąć jego długiego procedowania czy odrzucenia ze względu na braki formalne.

Wypełnianie wniosku

Formularz jest dostępny tutaj i powinien zawierać wskazane poniżej elementy:

 1. dane wnioskodawcy: 
  1. nazwę (firmę),
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności;
 2. dane agentów wnioskodawcy (o ile zamierza prowadzić działalność za pośrednictwem agentów):
  1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę),
  2. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;
 3. dane oddziałów wnioskodawcy (o ile zamierza prowadzić działalność poprzez oddziały): 
  1. nazwę (firmę) oddziału,
  2. adres oddziału.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru należy także dołączyć oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia)".

Przed złożeniem wniosku, od dokonania wpisu do rejestru należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 616 zł, a dokument potwierdzający jej uiszczenie należy przekazać do KNF wraz z tym wnioskiem.

Zmiana wpisu do rejestru dotycząca rozszerzenia zakresu działalności o agentów lub oddziały (niezależne od ich liczby) podlega opłacie skarbowej w kwocie 308 zł.

Konto opłaty skarbowej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku, powinien on zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika (wraz z załączonym oświadczeniem), a następnie złożony w czynnej w godz. 8:15-16:00 kancelarii Urzędu:

Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20
00-549 Warszawa


lub należy wysłać go na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20
skr. poczt. 419
00-549 Warszawa

Kontakt
Na pytania dotyczące postępowań w sprawie rejestracji Biur Usług Płatniczych informacja udzielana jest we wtorki i czwartki w godzinach 9:30 –  11:00 pod numerem telefonu 22 262 42 98 lub mailowo na adres e-mail:dsi@knf.gov.pl.