Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

Program działalności krajowej instytucji płatniczej, , o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych , obejmuje:
1)    założenia strategii zawierające informacje o celach oraz kierunkach rozwoju działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, z uwzględnieniem danych o przewidywanym rozwoju działalności w zakresie świadczonych usług płatniczych;
2)    plan marketingowy obejmujący:
a)    charakterystykę planowanych usług,
b)    charakterystykę docelowej grupy klientów,
c)    analizę usług świadczonych przez innych dostawców w zakresie, w jakim dostawcy ci prowadzą działalność konkurencyjną wobec wnioskodawcy,
d)    strategię kształtowania cen,
e)    opis zamierzonych kanałów dystrybucji i promocji usług;
3)    plan działalności operacyjnej zawierający dane dotyczące:
a)    nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania,
b)    źródeł finansowania działalności operacyjnej,
c)    realizacji wymogów nadzorczych dotyczących działalności instytucji płatniczych,
d)    polityki w zakresie zlecania wykonywania usług płatniczych innym podmiotom, z uwzględnieniem praw i obowiązków wnioskodawcy wynikających z zawieranych umów,
e)    stosowanych technologii, z uwzględnieniem projektowanej architektury systemów informatycznych, w tym opisu produkcyjnego i zapasowego środowiska teleinformatycznego, opisu zabezpieczeń technicznych i narzędzi, sposobu monitorowania transakcji, przepływu danych, stosowanego oprogramowania oraz bezpieczeństwa danych i systemów,
f)    przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zlecenia płatniczego i przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami, ze wskazaniem kolejności ich następowania w ramach świadczenia planowanych usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, wraz z przedstawieniem tych procesów w formie schematu graficznego z opisem;
4)    plan organizacji i zarządzania, z opisem struktury organizacyjnej, kompetencji organów, podziału zadań pomiędzy członków zarządu, metod zarządzania i systemów informacji zarządczej, relacji z podmiotem dominującym i innymi podmiotami z grupy, polityki zatrudnienia, a także regulacji wewnętrznych i procedur wnioskodawcy, z uwzględnieniem regulacji i procedur dotyczących ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację;
5)    harmonogram określający planowane terminy realizacji poszczególnych etapów działalności oraz celów strategicznych, określonych w planie działalności operacyjnej;
Przekaz pieniężny - usługa płatnicza świadczona bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika, polegającą na transferze do odbiorcy lub do innego dostawcy przyjmującego środki pieniężne dla odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub polegającą na przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy;
Rachunek płatniczy - rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.