Pytania i odpowiedzi

W zakresie wymagań dotyczących zaświadczenia z KRK (a także odpowiedniego dokumentu wydanego przez właściwe organy państwa, w którym zainteresowany miał miejsce zamieszkania przed dniem złożenia wniosku) zastosowanie będą miały na zasadzie analogii wymagania w tym zakresie określone w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. 2017, poz. 677), tj. gdy kandydat w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku miał miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską, należy załączyć zaświadczenia wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwe organy państw, w których kandydat miał w tym okresie miejsce zamieszkania. Do dokumentów zagranicznych należy dołączyć apostille oraz ich tłumaczenie przysięgłe.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Dziękujemy za informację zwrotną.

Jakich informacji poszukiwałeś?