Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech, który wskazuje aktualny stan prac nad identyfikacją i usuwaniem barier dla sektora FinTech w Polsce. W skład Zespołu roboczego weszła szeroka reprezentacja przedstawicieli rynku (zarówno nadzorowanego, jak i nienadzorowanego) oraz instytucji publicznych, która obejmowała 46 podmiotów.

Działania w tym zakresie rozpoczęto w listopadzie 2019 r., rozpoczynając od weryfikacji stanu prac nad usuwaniem dotychczasowych barier. W styczniu 2020 r. zebrano nowe propozycje barier.  Po ich analizie i prioretyzacji, UKNF powołał w ramach zespołu 5 podgrup roboczych zrzeszających właściwych przedstawicieli instytucji pod kątem omawianych grup zagadnień.

Wyodrębniono następujące podgrupy robocze

  • Systemową, 
  • Kapitałową, 
  • Ds. Tożsamości i AML, 
  • Bankową 
  • Ds. Konsumenckich i Przetwarzania Danych. 

W ramach prac Zespołu odbyły się łącznie 23 spotkania w ramach podgrup Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech. W każdym z nich brało udział kilkudziesięciu przedstawicieli rynku oraz administracji publicznej, a także UKNF.

Aktualnie Raport obejmuje 193 bariery zgłoszone przez uczestników prac Zespołu. Został on podzielony na następujące sekcje: nazwę i opis bariery wraz z podmiotem zgłaszającym, Ustalenia/podjęte działania/rekomendacje oraz Status barier. 

Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech nie ma ostatecznego charakteru, a prace nad poszczególnymi postulatami będą kontynuowane. W trakcie prac Raport będzie podlegał stosownemu uzupełnieniu i zmianom w odniesieniu do poszczególnych barier. 

Raport nie stanowi źródła prawa, a proponowane propozycje regulacyjne nie są wiążące dla podmiotów posiadających inicjatywę legislacyjną i mogą wymagać dalszych prac. UKNF pełni jedynie funkcję koordynatora prac Zespołu, w związku z czym nie podejmuje działań leżących w obszarze właściwym dla innych podmiotów. Treści zawarte w Raporcie obejmują stanowiska innych podmiotów, za które UKNF nie odpowiada.