Pytania i odpowiedzi

W omawianym przypadku mamy do czynienia z usługami płatniczymi. Należy jednak podkreślić, że działalność w zakresie usług płatniczych, w ramach której dostawca usługi wchodzi w posiadanie środków pieniężnych, będących przedmiotem transakcji płatniczej podlega przepisom ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (UUP), o ile nie zachodzą inne przesłanki wyłączające stosowanie przepisów tej ustawy, określone w art. 6 UUP . Należy mieć na uwadze, iż są to wyjątki i nie należy traktować ich rozszerzająco.
W pierwszej kolejności należy więc zbadać czy w ramach danej działalności mamy do czynienia z wchodzeniem w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej, następnie czy nie zachodzą wyłączenia z art. 6 UUP, a w dalszej kolejności dokonać kwalifikacji prowadzonej działalności jako poszczególnych usług płatniczych, wymienionych w art. 3 ust. 1 UUP.
Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany w zapytaniu, należy przyjąć, że pytający nie świadczy usługi płatniczej i w związku z tym działalność ta nie wymaga zezwolenia KNF.

Szczegółowa kwalifikacja pod kątem ewentualnego stosowania wobec określonej działalności przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (UUP) powinna być dokonana przede wszystkim z uwzględnieniem katalogu usług płatniczych. Należy przy tym podkreślić, że działalność w zakresie usług płatniczych, w ramach której dostawca usługi wchodzi w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej podlega przepisom UUP, o ile nie zachodzą inne przypadki wyłączające stosowanie przepisów tej ustawy, określone w art. 6 UUP, stanowiące wyjątki, których nie należy traktować rozszerzająco.
Przedstawiony opis działalności nie wskazuje jednoznacznie, czy spółka będzie wchodziła w posiadanie środków pieniężnych klientów – „użytkowników”. Brak jest szerszych wyjaśnień dotyczących formalno - prawnego charakteru relacji wiążących spółkę z „użytkownikami” korzystającymi z oferowanego przez nią systemu.
Wskazać dodatkowo należy, że opis planowanej działalności nie precyzuje także kwestii dotyczącej roli spółki w zakresie relacji pomiędzy „użytkownikami” a „detalistami”. Nie określono na czym ma polegać współpraca spółki z „detalistami. Powyższe jest istotne w kontekście oceny pod kątem ewentualnej realizacji usługi acquiringu, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.
Przedstawiony opis planowanej działalności spółki sugeruje, iż będzie ona polegać wyłącznie na częściowym spełnieniu (w wysokości premiowanej kwoty) w imieniu „użytkownika” jego zobowiązania z tytułu określonej „usługi stałej” (spółka spełniać będzie częściowo świadczenie działając za dłużnika), a  pozostała część tego zobowiązania przekazywana będzie bez pośrednictwa spółki, tj. gdy faktycznie „użytkownik” nie będzie powierzał spółce swoich środków. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której  przepisy UUP nie będą miały zastosowania. Tym samym wymóg dotyczący uzyskania statusu biura usług płatniczych lub krajowej instytucji płatniczej nie będzie dotyczył prowadzonej przez spółkę działalności.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany w zapytaniu, które wskazuje, że pytający wchodzi w posiadanie środków będących przedmiotem transakcji płatniczej, należy przyjąć, że pytający powinien wystąpić o zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Dziękujemy za informację zwrotną.

Jakich informacji poszukiwałeś?