Status prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

data aktualizacji 15 maja 2017

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że zakończył się drugi cykl spotkań 6 podgrup roboczych wyodrębnionych w ramach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Spotkania odbywały się w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Celem spotkań było omówienie rozważanych rozwiązań w odniesieniu do zidentyfikowanych 103 barier regulacyjno-nadzorczych dla rozwoju sektora FinTech.
Dyskusje prowadzone w trakcie spotkań roboczych dotyczyły kwestii istotnych dla rozwoju sektora FinTech i obejmowały m.in. następujące zagadnienia:

1)    Brak pewności prawnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań
Rozważane rozwiązania bariery:
a)    ustanowienie efektywnego kanału komunikacji pomiędzy UKNF oraz innymi instytucjami (m.in. MF, NBP, UOKIK, GIODO) w celu przygotowywania uzgodnionych stanowisk dotyczących innowacyjnych usług finansowych (FinTech);
b)    utworzenie przez UKNF dedykowanej podstrony internetowej KNF, na której znajdowałyby się informacje na temat różnych rodzajów innowacyjnych usług finansowych (FinTech), które mogłyby być pomocne w kwalifikacji danej działalności pod kątem potrzeby uzyskania zezwolenia wraz z listą stanowisk nadzoru oraz najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi (Q&A).

2)    Długość trwania postępowań prowadzonych przez nadzór oraz ich formalizacja
Rozważane rozwiązania bariery:
a)    uwzględnienie przez MF, w ramach implementacji PSD2, kwestii uproszczenia prowadzenia postępowań licencyjnych dla małych podmiotów świadczących usługi płatnicze;
b)    utworzenie przez UKNF dedykowanej podstrony internetowej KNF, o której mowa w pkt 1b, na której znajdowałyby się odniesienia do szczegółowych opisów postępowań licencyjnych
i rejestrowych prowadzonych przez KNF, pomocnych na etapie przygotowywania stosownej dokumentacji oraz w trakcie ww. postępowań.

3)    Potrzeba efektywnego dialogu z organem nadzoru i wymiany informacji
Rozważane rozwiązania bariery:
a)    utworzenie w strukturach nadzoru komórki ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), będącej punktem kontaktowym dla podmiotów rynku finansowego oraz koordynującej sprawy prowadzone w UKNF w zakresie innowacji finansowych (FinTech);
b)    utworzenie przez UKNF dedykowanej podstrony internetowej KNF, o której mowa w pkt 1b.

4)    Wykorzystywanie usług przetwarzania w chmurze (Cloud Computing) w działalności biznesowej
Rozważane rozwiązanie bariery:
a)    przygotowanie przez UKNF stanowiska w sprawie stosowania rozwiązań Cloud Computing przez podmioty nadzorowane.

5)    Zamiana dokumentów papierowych na ich odpowiedniki cyfrowe (istotne dla podmiotów działających wyłącznie w środowisku internetowym)
Rozważane rozwiązanie bariery:
a)    przygotowanie propozycji zmian niektórych przepisów prawa w celu umożliwienia oferowania usług finansowych w środowisku internetowym z wykorzystywaniem dokumentów w formie cyfrowej.

6)    Uciążliwe problemy wynikające z restrykcyjnych przepisów dotyczących outsourcingu
Obecnie UKNF analizuje przepisy prawa w zakresie outsourcingu w odniesieniu do poszczególnych sektorów rynku finansowego z uwzględnieniem przepisów unijnych.

7)    Ograniczenia wynikające z zasad przetwarzania danych osobowych
Z dotychczasowych analiz Zespołu wynika, że niektóre ograniczenia będą mogły zostać usunięte. Reżim przetwarzania danych osobowych w Polsce ulegnie zmianie od momentu obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz znowelizowanej ustawy
o ochronie danych osobowych.

8)    Ograniczony dostęp dla instytucji finansowych do danych w rejestrach publicznych (np. KRS)
Bariera ma charakter horyzontalny i dotyczy całego sektora rynku finansowego. Zespół pracuje nad przygotowaniem odpowiednich propozycji zmian przepisów prawa w tym zakresie.

Zespół ustalił, że znaczna część zidentyfikowanych barier regulacyjno-nadzorczych dla rozwoju sektora FinTech będzie mogła zostać wyeliminowana w toku obecnie trwających procesów legislacyjnych dotyczących m.in. zmiany ustawy o usługach płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy też ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.