Procesy licencyjne KNF

data aktualizacji 14 czerwca 2017

Najczęściej występującymi procesami licencyjnymi w zakresie rynku ubezpieczeniowego są: proces wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej dla krajowego zakładu ubezpieczeń i dla krajowego zakładu reasekuracji. Ponadto dosyć często  prowadzone są procesy zatwierdzania zmian w statutach krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Proces wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej uregulowany jest postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej „Ustawa”). Postępowania w zakresie wydania zezwolenia prowadzone są na wniosek założyciela. Przedmiotowy proces jest prowadzony w trybie kodeksu postępowania administracyjnego oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa, w tym kodeksu spółek handlowych. Wspomniane powyżej postanowienia Ustawy i jego rozstrzygnięcie jest zakończone wydaniem przez organ nadzoru decyzji administracyjnej. Wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, założyciel składa wniosek o zatwierdzenie pierwszego statutu zakładu ubezpieczeń.

W celu zapoznania się z podstawowymi wymogami dotyczącymi procesów licencyjnych w zakresie rynku ubezpieczeniowego prosimy przejść pod poniższy link.

Procesy licencyjne dla sektora ubezpieczeniowego