Komisja Nadzoru Finansowego a organy wybranych specjalistycznych spółek akcyjnych będących podmiotami nadzorowanymi - formy prawne i zasady wykonywania nadzoru publicznego

data aktualizacji 20 listopada 2017

Seminarium przeznaczone było dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, którzy w swej pracy zawodowej stykają się z problematyką działania organów specjalistycznych spółek akcyjnych i ich relacji z KNF.

Przyjmuje się, że spółka akcyjna posiada najbardziej uniwersalne zastosowanie wśród pozostałych typów spółek handlowych. Forma spółki akcyjnej wykorzystywana jest zwłaszcza przy tworzeniu spółek specjalistycznych, które podlegają nadzorowi KNF. Konstrukcja spółek specjalistycznych odbiega w różnym stopniu od konstrukcji modelowej spółki akcyjnej określonej w przepisach Ksh. Grupa spółek specjalistycznych jest zróżnicowana i obejmuje swym zakresem różne rodzaje spółek, czego przykładem są spółki bankowe lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy też zakłady ubezpieczeń. Spółki specjalistyczne podlegają szczególnym reżimom prawnym, których mocy poddawane są ze względu na specyfikę wykonywanej działalności, a zatem już od momentu ich powstania. Specyfika uregulowań dotyczących spółek specjalistycznych przejawia między innymi we wprowadzeniu rozwiązań modyfikujących zasady kodeksowe odnoszące się do organów spółki akcyjnej. Specyfika przyjętych rozwiązań dotyczy takich przykładowo kwestii jak: liczebność osób wchodzących w skład organów, wymogi w zakresie odpowiedniego doświadczenia, wykształcenia członków organów i innych specyficznych cech, czy wreszcie sposób powoływania członków. Celem seminarium było przedstawienie wskazanych odmienności. Szczególny akcent położony został także na formy oddziaływania organu nadzoru na organy wskazanych spółek specjalistycznych, czego wyrazem są instrumenty reglamentacyjne przynależne KNF w zakresie powoływania członków organów spółek (zezwoleń i zgód), czy też uprawnienia do stosowania przez KNF sankcji administracyjnych, które adresowane są bezpośrednio wobec członków organów spółek specjalistycznych. Poruszana w trakcie seminarium problematyka skupiała się na analizie uregulowań ustawowych uzupełnionych o kształtujące się w tym zakresie orzecznictwo sądowoadministracyjne.

Spotkanie odbyło się w dniu 20 listopada 2017 roku (w godz. 10:00 - 15:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12 w Warszawie. Wzięło w nim udział 46 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.