World Investor Week 2018 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w ramach II edycji World Investor Week(WIW)-Światowego Tygodnia Inwestora, przeprowadził seminarium dla nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami finansowymi pt. "System ochrony klientów usług finansowych w Polsce". Celem seminarium było zapoznanie uczestników z systemem ochrony klientów usług finansowych, w tym inwestorów, a także funkcją i rolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Rzecznika Finansowego (RzF) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W charakterze prelegentów wystąpili przedstawiciele UKNF, Biura RzF oraz UOKiK. Udział w seminarium był bezpłatny, a uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne oraz publikacje edukacyjne.
Więcej informacji o seminarium 

World Investor Week- Światowy Tydzień Inwestora jest inicjatywą o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. W dniach 1-7 października 2018 r. instytucje zrzeszone w IOSCO oraz inni jej członkowie przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach szereg inicjatyw edukacyjnych dedykowanych przyszłym i obecnym inwestorom w formie m.in. warsztatów oraz konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. WIW stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi organizacjami na gruncie edukacji i ochrony interesów inwestorów.

* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.