Informacja dla zagranicznych firm inwestycyjnych zobowiązanych do wnoszenia opłaty za nadzór na podstawie art. 163 ust. 10 znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

data aktualizacji 19 sierpnia 2016

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Począwszy od tej daty zagraniczne firmy inwestycyjne dokonujące transakcji na rynku polskim obowiązane są, na podstawie znowelizowanego art. 163 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) do wnoszenia rocznej opłaty za nadzór w wysokości równowartości w PLN 10.000,- EUR.
 
Każdy podmiot będący zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu powyższych przepisów otrzymał od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pismo wskazujące indywidualny numer rachunku bankowego, dedykowany temu podmiotowi, na który należy dokonywać wpłat rocznej opłaty za nadzór.

Opłatę należy wnieść przelewem na wskazany indywidulany numer rachunku bankowego, prowadzony w Narodowym Banku Polskim, w złotych polskich, w kwocie będącej równowartością 10.000,- (dziesięciu tysięcy) EUR wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień dokonania opłaty.

Zgodnie z § 20. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2347), opłatę tę wnosi się jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu – do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego.

Niewniesienie opłaty za nadzór skutkuje zawieszeniem możliwości zawierania transakcji na polskim rynku giełdowym do czasu uregulowania zaległości.