Inne - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Lp.PytanieOdpowiedź
1.Czy będą jakieś polskie wytyczne w sprawie zagadnień uregulowanych przez rozporządzenie MAR (np. tworzenia i zarządzania listami restrykcyjnymi)? Czy KNF będzie publikowała wiążące stanowiska w zakresie rozporządzenia MAR?Od dnia 3 lipca 2016 r. kompetencje państw członkowskich w zakresie stanowienia prawa krajowego w kwestiach uregulowanych rozporządzeniem MAR wygasają. Państwa członkowskie mogą wydawać przepisy prawa w tej dziedzinie, tylko gdy zobowiązanie takie zawiera rozporządzenie MAR (np. wskazanie organu właściwego do wykonania rozporządzenia, określenie sankcji za naruszenie postanowień rozporządzenia). Zatem KNF nie może wydawać wiążących wytycznych w kwestiach uregulowanych rozporządzeniem MAR. KNF będzie jedynie dokonywała niewiążącej wykładni przepisów rozporządzenia MAR.
2.
Gdzie i kiedy UKNF opublikuje w języku polskim wykonawcze standardy techniczne opracowane przez ESMA i inne akty wykonawcze do rozporządzenia MAR?
Zarówno akty delegowane przyjmowane przez Komisję Europejską (m.in. regulacyjne standardy techniczne) jak i akty wykonawcze przyjmowane przez Komisję Europejską (m.in. wykonawcze standardy techniczne) są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (również w języku polskim). Linki do ww. aktów, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, znajdują się na stronie internetowej KNF.
3.
Czy nowe sankcje dotyczyć będą tylko uchybień, które wystąpiły po wprowadzeniu nowych przepisów, czy również nowym sankcjom będą podlegały uchybienia, które miały miejsce przed wprowadzeniem nowych przepisów, ale zidentyfikowane zostały po wprowadzeniu nowych przepisów?
Na sankcjonowanie dotychczasowych naruszeń pozwalają przepisy przejściowe. Zgodnie z art. 8 projektu ustawy z dnia 20 kwietnia 2016 r. dostosowującej przepisy krajowe m.in. do rozporządzenia MAR oraz implementującej dyrektywę MAD II, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia
w życie ustawy zmieniającej, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja wymierzana według przepisów nowych byłaby względniejsza dla strony postępowania. Natomiast za zachowania stanowiące manipulację, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b lub pkt 8 ustawy o obrocie (manipulacja informacją przez inną osobę niż dziennikarz oraz uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu), lub polegające na wejściu w porozumienie mające na celu dokonanie takiej manipulacji, zaistniałe przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy sankcyjne w brzmieniu dotychczasowym (tj. sankcja administracyjna a nie karna).
4.
Czy w odniesieniu do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na pozagiełdowym rynku regulowanym zakres informacji bieżących nadal będzie regulowany regulaminami tych rynków?
W przypadku emitentów papierów wartościowych notowanych wyłącznie na  regulowanym rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub na regulowanym rynku pozagiełdowym, zakres informacji bieżących i okresowych nadal będą określały regulaminy tych rynków. Należy jednak podkreślić, iż zarówno na regulowanym rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych, jak i na regulowanym rynku pozagiełdowym obowiązują zasady przekazywania informacji poufnych określone rozporządzeniem MAR. Ponadto postanowienia Regulaminu Giełdy, jak i Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego BondSpot S.A., odwołują się do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w odniesieniu do rodzaju, zakresu i formy informacji bieżących i okresowych (tj. do obowiązków emitentów papierów wartościowych notowanych na rynku oficjalnych notowań).
5.
Co to znaczy „ubieganie się o dopuszczenie/wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu” w kontekście odpowiedzi na pytanie o początek podlegania obowiązkom wynikającym z rozporządzenia MAR?
Przez emitenta ubiegającego się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub emitenta ubiegającego się o wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu należy rozumieć emitenta, który odpowiednio wystąpił z wnioskiem o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub z wnioskiem o wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu. Powyższe oznacza konieczność wykonywania przez emitenta obowiązków informacyjnych od momentu złożenia jednego z powyższych wniosków. Na takie rozumienie momentu początkowego, od którego emitent podlega obowiązkom przewidzianym w rozporządzeniu MAR, wskazuje art. 4 ust. 1 akapit 1 oraz ust. 3 lit. b tego rozporządzenia. Interpretację taką potwierdza projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2016 r., który wprowadza ust. 1a art. 58 ustawy o ofercie publicznej.
6.
Czy ustalenie w regulacjach krajowych niższych maksymalnych kar administracyjnych (za nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze) niż wysokości wskazane w dyrektywie Transparency II i rozporządzeniu MAR może być uznane przez organy unijne, jako nieprawidłowa implementacja dyrektywy Transparency II i rozporządzenia MAR?
Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Transparency II została dokonana ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615). Sankcje określone w powołanej ustawie, za naruszenie obowiązków informacyjnych, zostały przez polskiego ustawodawcę ukształtowanie na poziomie odbiegającym w dół od poziomu minimalnych sankcji określonych w przepisach dyrektywy Transparency II (zarówno w odniesieniu do emitentów jak też członków zarządów i rad nadzorczych). Takie uregulowanie może zostać uznane za nieprawidłową implementację dyrektywy Transparency II. W odniesieniu do rozporządzenia MAR projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2016 r. przewiduje sankcje administracyjne na minimalnym poziomie wymaganym przez rozporządzenie, co nie narusza prawa europejskiego. Ponadto UKNF zauważa, że rozporządzenie MAR nie przewiduje konieczności wprowadzenia sankcji administracyjnej nakładanej na osoby pełniące obowiązki zarządcze za nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez emitentów.
W projekcie ustawy z dnia 20 kwietnia 2016 r. przewidziano jednak taką sankcję, a górna jej wysokość ukształtowana została w sposób adekwatny do wagi naruszanych obowiązków i proporcjonalnie do wysokości sankcji przyjętych w związku z implementacją dyrektywy Transparency II. Podkreślić należy, że rozporządzenie MAR w art. 30 ust. 3 wprost przewiduje możliwość przyznania przez państwa członkowskie właściwym organom dodatkowych uprawnień obok sankcji i środków administracyjnych przyznanych przez analizowane rozporządzenie.
7.
Prosimy o wskazanie przykładów sytuacji, w której członek rady nadzorczej zasługiwałby na karę administracyjną w sytuacji, w której rada nadzorcza działa kolegialnie (a poza tym zgodnie z ksh nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki)?
Rada nadzorcza, która zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń, sprawuje jednak nadzór nad działaniami zarządu w całym zakresie, również w zakresie realizowania przez zarząd obowiązków informacyjnych emitentów. Jednocześnie, jest uprawniona do podejmowania uchwał, które dla zarządu mają charakter niewiążący, jednak mogą wskazywać na nieprawidłowości w jego działaniach, czy rekomendować mu określony sposób postępowania.
Pierwszy przykład: Rada nadzorcza została poinformowana przez zarząd o trudnej sytuacji finansowej spółki, która uzasadnia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Rada nadzorcza pomimo posiadania jednej z najbardziej istotnych dla inwestorów informacji poufnej, nie podejmuje żadnych działań by ta informacja została przekazana przez zarząd do publicznej wiadomości.
Drugi przykład: Rada nadzorcza przed publikacją raportów okresowych, otrzymała informację od zarządu o konieczności dokonania istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów wpływających na znaczne pogorszenie wyniku finansowego spółki. Mimo posiadania takiej informacji rada nadzorcza nie podejmuje żadnych działań, by ta informacja została przekazana przez zarząd do publicznej wiadomości.
W opisanych przykładach rada nadzorcza, jako organ sprawujący stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, powinna podjąć stosowne kroki, by informacje poufne zostały opublikowane, w szczególności powinna podjąć uchwałę zalecającą zarządowi przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej. Powyższa uchwała, mająca charakter niewiążącego zalecenia, będzie miała istotne znaczenie przy ocenie odpowiedzialności członków rady nadzorczej w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez emitenta obowiązków związanych z przekazywaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości.
8.
Czy emitent powinien posiadać sformalizowane procedury dotyczące zgłaszania naruszeń, o których mowa w art. 32 rozporządzenia MAR?
Przewidziany w art. 32 rozporządzenia MAR obowiązek ustanowienia skutecznych mechanizmów umożliwiających zgłaszanie właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń rozporządzenia MAR, nie dotyczy emitentów.
9.
Jakie raporty emitenci notowani na rynku NewConnect i ASO Catalyst powinni przekazywać za pośrednictwem EBI, a jakie za pośrednictwem ESPI?
Za pośrednictwem systemu EBI emitenci z rynku NewConnect oraz emitenci z rynku ASO Catalyst powinni przekazywać raporty okresowe oraz raporty bieżące przekazywane na podstawie Regulaminu ASO. Natomiast za pośrednictwem systemu ESPI emitenci ci powinni przekazywać informacje poufne (art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR),  powiadomienia o transakcjach otrzymane od osób obowiązanych (art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR), notyfikacje znacznych pakietów akcji otrzymane od inwestorów oraz informacje o akcjonariuszach uczestniczących w walnym zgromadzeniu (art. 70 pkt 1 i 3 ustawy o ofercie publicznej).