Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Europejskie Urzędy Nadzoru opublikowały zaktualizowane wspólne stanowisko nadzorcze w sprawie stosowania rozporządzenia SFDR

Data aktualizacji:

25 marca 2022 r., Europejskie Urzędy Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA) opublikowały zaktualizowane wspólne stanowisko nadzorcze w sprawie stosowania rozporządzenia (UE) 2019/2088 dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) – Updated Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation. Zastąpiło ono pierwotne wspólne stanowisko nadzorcze opublikowane w lutym 2021 r.

Obecne stanowisko zostało opublikowane na stronach ESMA, EIOPA oraz EBA pod następującymi linkami:

Celem stanowiska jest zapewnienie skutecznego i spójnego stosowania oraz nadzoru nad przestrzeganiem SFDR na szczeblu krajowym, przy jednoczesnym wspieraniu równych szans z perspektywy podmiotów zobowiązanych do stosowania SFDR oraz ochrony inwestorów. O publikacji pierwotnego stanowiska informowaliśmy w poniższych komunikatach: 

Zaktualizowane stanowisko obejmuje nowe ramy czasowe stosowania w związku z przesunięciem terminu obowiązywania RTS do SFDR na 1 stycznia 2023 1 oraz wskazówki dotyczące ujawnień wynikających z art. 5 i 6 rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (rozporządzenie w sprawie Taksonomii).

Europejskie Urzędy Nadzoru m.in. zalecają uczestnikom rynku wykorzystanie okresu przejściowego od 10 marca 2021 r. do 1 stycznia 2023 r. w celu przygotowania się do stosowania przyszłego rozporządzenia delegowanego KE zawierającego regulacyjne standardy techniczne (RTS), przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich przepisów o ujawnianiu informacji wynikających z SFDR oraz rozporządzenia w sprawie Taksonomii zgodnie z odpowiednimi datami stosowania określonymi w stanowisku nadzorczym.

Ponadto, Europejskie Urzędy Nadzoru wyjaśniają, że zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie Taksonomii, w odniesieniu do ujawnień uczestnicy rynku finansowego w okresie przejściowym powinni wyraźnie określić stopień (poprzez określenie udziału procentowego) w jakim inwestycje w ramach produktu finansowego są zgodne z rozporządzeniem w sprawie Taksonomii.

Europejskie Urzędy Nadzoru zwracają również uwagę, że mimo to, że nie powinno się stosować szacunków, w przypadkach, w których informacje nie są łatwo dostępne z publicznych ujawnień spółek, w które dokonano inwestycji, uczestnicy rynku finansowego mogą polegać na odpowiednich informacjach dotyczących stosowania rozporządzenia w sprawie Taksonomii, uzyskanych bezpośrednio od ww. spółek lub od dostawców będących stronami trzecimi.
______________________

1Komisja Europejska wysłała w dniu 8 lipca 2021 r. pismo do Parlamentu Europejskiego i Rady, w którym zapowiedziała, że zamierza połączyć wszystkie 13 RTS w ramach SFDR w jeden akt delegowany oraz odroczyć stosowanie o sześć miesięcy tj. od 1 lipca 2022 r. W dniu 25 listopada 2021 r. Komisja Europejska wysłała kolejne pismo, zapowiadając, że datą stosowania RTS będzie 1 stycznia 2023 r.