Uzupełnienie komunikatu z 14 dnia października 2021 r.

data aktualizacji

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 października 2021 r., którego celem jest szczególne podkreślenie informacji dotyczących wejścia w życie art. 11 SFDR oraz jego bezpośredniej stosowalności, Urząd KNF przedstawia następujące informacje.

Komunikat należy odczytywać łącznie z opublikowanymi na stronie Pytaniami i odpowiedziami (Q&A), na co wskazano również w treści komunikatu. 

W kontekście tzw. wygasających portfeli (tj. produktów, które nie są już aktywnie oferowane nowym klientom, ale są nadal obsługiwane) należy wobec tego przede wszystkim mieć na uwadze, że zasady wynikające z SFDR mają zastosowanie także do takich umów, które zostały zawarte przed wejściem w życie SFDR i które w dacie wejścia w życie SFDR są nadal obsługiwane, pomimo że nie są one już aktywnie oferowane nowym klientom. Wobec takich produktów obowiązują ujawnienia na stronach internetowych stosownie do art. 10 SFDR oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. ujawnienia okresowe stosownie do art. 11 SFDR (patrz Q&A 13). Wyłączenie obowiązków informacyjnych dotyczy informacji przedkontraktowych i obejmuje umowy zawarte przed dniem 10 marca 2021 r. – podmiot nie ma w takim przypadku obowiązku „uzupełniania” informacji przedkontraktowych o informacje wynikające z SFDR (patrz Q&A 16).

W celu ustalenia, czy ujawnienia produktowe na stronach internetowych (art. 10 SFDR) oraz ujawnienia okresowe (art. 11 SFDR) powinny zostać zrealizowane, podmiot powinien ocenić, czy obsługuje takie umowy (w tym w ramach tzw. wygasających portfeli), które kwalifikują się jako produkty w rozumieniu art. 8 albo 9 SFDR (patrz Q&A 14). 

W przypadku art. 8 SFDR, w ramach oceny, czy produkt promuje, między innymi, aspekt środowiskowy lub społeczny lub oba te aspekty należy ocenić przede wszystkim, czy, uwzględniając wszystkie okoliczności, występuje promowanie takiego aspektu/aspektów. Promowanie zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej należy natomiast rozumieć szeroko – wystarczy samo wywołanie po stronie klientów wrażenia, że inwestycje w ramach produktu uwzględniają kwestie ESG. W szczególności zatem promowania nie należy rozumieć wąsko jako aktywnej sprzedaży. Szerokie rozumienie promowania spełnia funkcję ochronną poprzez zapewnienie klientom pełnej informacji na temat inwestycji, czemu służą w szczególny sposób ujawnienia okresowe regulowane art. 11 SFDR.