Raport Europejskich Urzędów Nadzoru w sprawie projektu RTS do SFDR (cz. 2)

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) działające w ramach Wspólnego Komitetu (Joint Committee) opublikowały raport zawierający dodatkowe regulacyjne standardy techniczne (RTS - Regulatory Technical Standards) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Raport aktualizuje dane zawarte w raporcie opublikowanym przez EBA, ESMA oraz EIOPA w lutym 2021 r., o którego publikacji informowaliśmy w poniższym komunikacie:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Finansowanie_zrownowazonego_rozwoju/aklualnosci?articleId=72649&p_id=18 

Aktualizacja raportu wynika ze zmian wprowadzonych do SFDR na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020 r., str. 13-43) (tzw. Taksonomia).
Raport obejmuje uwzględnienie w ramach ujawnień przedumownych oraz okresowych informacji, w jaki sposób i w jakim zakresie produkt finansowy finansuje inwestycje zrównoważone środowiskowo w rozumieniu Taksonomii. W tym celu wzory ujawnień przedumownych oraz okresowych zawarte w propozycji załączników do RTS zawierają w szczególności dedykowane wykresy, które mają na celu graficzną prezentację poziomu, w jakim produkt finansowy będzie finansował (w przypadku ujawnień przedumownych) albo sfinansował (w przypadku ujawnień okresowych) inwestycje zrównoważone środowiskowo w rozumieniu Taksonomii. 

Ww. raport (podobnie jak raport z lutego 2021 r.) został przekazany przez Europejskie Urzędy Nadzoru do Komisji Europejskiej, która jest umocowana do podjęcia decyzji o ostatecznym kształcie RTS. 

Informację prasową EBA w ww. zakresie oraz dostęp do raportu można odnaleźć pod poniższymi linkami:
https://www.eba.europa.eu/esas-propose-new-rules-taxonomy-related-product-disclosures 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/Joint%20RTS%20on%20content%20and%20presentation%20of%20sustainability%20disclosures/1022396/JC%202021%2050%20-%20Final%20report%20on%20taxonomy-related%20product%20disclosure%20RTS.pdf