Obowiązki uczestników rynku finansowego na podstawie art. 11 SFDR

data aktualizacji

W związku z kierowanymi do Urzędu KNF pytaniami uczestników rynku w sprawie stosowania art. 11 SFDR tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, jak również dotyczącymi skutków przesunięcia terminu wejścia w życie RTS (Regulatory Technical Standards tj. Regulacyjnych Standardów Technicznych) do SFDR, Urząd KNF przedstawia następujące informacje.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 SFDR, art. 11 SFDR stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. Przepis ten określa obowiązki sprawozdawcze, z których większość obejmuje terminy roczne, co oznacza, że w 2022 r. podmioty zobowiązane powinny przekazywać swoim klientom sprawozdania okresowe obejmujące również okres roku 2021 r. 

Ww. przepis ma zastosowanie pomimo braku wydania przez ustawodawcę unijnego standardów technicznych (RTS) i wchodzi w życie bezwzględnie 1 stycznia 2022 r. Do czasu wejścia w życie RTS ww. obowiązki sprawozdawcze będą realizowane wyłącznie na podstawie brzmienia art. 11 SFDR, a podmioty nie będą do tego czasu zobligowane do stosowania wystandaryzowanych wzorów, które będą uregulowane w RTS. Przewidywanym terminem wejścia w życie RTS jest połowa 2022 r. 

Wobec powyższego, w celu opracowywania oraz przekazywania sprawozdań klientom począwszy od 2022 r., odpowiednie dane powinny być gromadzone za rok 2021. 

Wskazać również należy, że SFDR wszedł w życie 10 marca 2021 r., zatem art. 11 SFDR powinien dotyczyć umów zawartych od tej daty.

Należy przy tym pamiętać, że art. 11 SFDR dotyczy wyłącznie produktów z art. 8 albo art. 9 SFDR – nie zaś wszystkich produktów finansowych w rozumieniu SFDR.

W zakresie zawartości sprawozdań okresowych zapraszamy do zapoznania się z Q&A do SFDR. W przypadku dodatkowych wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres esg@knf.gov.pl.