Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Raport EBA dotyczący zarządzania i sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykami ESG

Data aktualizacji:

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował raport dotyczący zarządzania i sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykami ESG (Environmental, Social, Governance).

Raport wiąże się z realizacją mandatów z art. 98 ust. 8 CRD V oraz art. 35 IFD, na podstawie których EBA otrzymała zadanie opracowania: 

  • jednolitej definicji ryzyka ESG;

  • odpowiednich kryteriów jakościowych i ilościowych na potrzeby oceny wpływu ryzyka ESG na stabilność finansową instytucji w krótkim, średnim i długim terminie; 

  • zasad, procedur, mechanizmów i strategii, jakie mają wdrożyć instytucje w celu identyfikacji i oceny ryzyka ESG oraz zarządzania tymi rodzajami ryzyka;

  • metod i narzędzi analiz służących ocenie wpływu ryzyka ESG na działalność instytucji.

Raport zawiera jednolitą definicję ryzyk ESG (rozdział 2), kryteria, parametry i wskaźniki, za pomocą których organy nadzoru oraz banki i firmy inwestycyjne mogą ocenić wpływ krótko-, średnio- i długoterminowych ryzyk ESG (rozdział 3), zasady uwzględniania ryzyk ESG w sposób proporcjonalny w wewnętrznych ramach zarządzania i zarządzania ryzykiem oraz w strategiach (rozdział 4) oraz propozycje dotyczące sposobu włączenia ryzyk ESG do procesu przeglądu oceny nadzorczej (rozdział 5).
Raport został przekazany Komisji Europejskiej, która może go wykorzystać na cele realizacji Odnowionej strategii na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju (Renewed Sustainable Finance Strategy). 

EBA ma zamiar wykorzystać raport przy okazji przygotowania wytycznych dotyczących zarządzania ryzykami ESG przez instytucje finansowe, jak również na cele odpowiednich zmian Wytycznych dotyczących wspólnych procedur i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP Guidelines).

Informacja prasowa wraz z dokumentem raportu znajduje się na stronie:
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-report-management-and-supervision-esg-risks-credit-institutions-and-investment