Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Konsultacje: nowe obowiązki w zakresie ujawniania informacji o produktach finansowych

Data aktualizacji:

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) opublikował w ramach konsultacji publicznych dokument konsultacyjny mający na celu zebranie opinii na temat kolejnych regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Obecne konsultacje dotyczą ujawnień w zakresie tego, w jaki sposób i w jakim zakresie produkty, o których mowa w art. 8 i 9 SFDR są zrównoważone środowiskowo w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020 r., str. 13-43) tj. tzw. „Taksonomii”.

Konsultowane RTS będą zgodnie z propozycją Wspólnego Komitetu uzupełniały RTS, które zostały przyjęte przez ESAs oraz przekazane Komisji Europejskiej na początku lutego br., o czym informowaliśmy w tym komunikacie.

Odpowiedź na konsultacje można przekazać za pośrednictwem strony: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-consultation-taxonomy-related-sustainability-disclosures

Odpowiedzi na konsultacje należy przesłać w terminie do dnia 12 maja 2021 r.

Dokument konsultacyjny zawiera w szczególności wzory ujawnień informacji na etapie przed zawarciem umowy oraz po jej zawarciu, w formie ujawnień okresowych (sprawozdawczość na poziomie produktu).

UKNF zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach z uwagi na to, że wynikające z konsultowanych RTS wymogi będą wprost określać obowiązki informacyjne uczestników rynku finansowego objętych SFDR oraz oferujących produkty finansowe zrównoważone środowiskowo lub z elementami zrównoważonymi środowiskowo w rozumieniu „Taksonomii”.

Wejście w życie wymogu realizacji ww. obowiązków informacyjnych uzależnione jest od celu środowiskowego realizowanego lub uwzględnianego przez dany produkt finansowy:

  • w odniesieniu do łagodzenia oraz przystosowania się do zmiany klimatu SFDR zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r., natomiast
  • w odniesieniu do pozostałych celów, do których należą: zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie powstawaniu odpadów i ich recykling; zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola oraz ochrona zdrowych ekosystemów - SFDR zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.

Daty te powiązane są z datami rozpoczęcia obowiązywania „Taksonomii” w odniesieniu do wskazanych dwóch grup celów środowiskowych.

 

Informacje prasowe ESAs dostępne są pod poniższymi linkami:

https://www.eba.europa.eu/esas-consult-taxonomy%E2%80%93related-product-disclosures

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-taxonomy%E2%80%93related-product-disclosures

https://www.eiopa.europa.eu/content/esas-consult-taxonomy%E2%80%93related-product-disclosures_en