Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Konsultacje EBA: ITS dotyczące ryzyk ESG w ramach filaru 3

Data aktualizacji:

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął publiczne konsultacje mające na celu zebranie uwag na podstawie dokumentu konsultacyjnego obejmującego projekt wykonawczych standardów technicznych (Implementing Technical Standards – ITS) określających jednolite formaty ujawniania informacji oraz powiązane instrukcje na temat ryzyk z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ryzyk ESG). Standardy techniczne określą nowe obowiązki ujawnieniowe dla dużych instytucji w rozumieniu CRR II, co w warunkach polskich ma znaczenie przede wszystkim dla innych instytucji o znaczeniu systemowym w rozumieniu art. 131 ust. 1 i 3 dyrektywy 2013/36/UE.

Projekt wykonawczych standardów technicznych pozostaje spójny z odpowiedzią EBA na wezwanie do przedstawienia porady (Call for Advice) przez Komisję Europejską, która na podstawie art. 8 rozporządzenia 2020/852 (tzw. Taksonomii) zobowiązana jest do przyjęcia odpowiedniego aktu delegowanego określającego sposób mierzenia „zieloności” aktywów m.in. banków. W konsekwencji, projekt ITS zawiera ujawnienia GAR tj. Green Asset Ratio stanowiącego główny miernik „zieloności” przyjęty w poradzie EBA.

O przyjęciu przez EBA ww. porady informujemy w komunikacie - Porada ESMA i EBA w związku z art. 8 tzw. „Taksonomii".

Więcej informacji na temat konsultacji, w tym odnośniki umożliwiające udzielenie odpowiedzi, jak również informacja o planowanym publicznym wysłuchaniu, znajdują się na stronie: https://www.eba.europa.eu/eba-launches-public-consultation-draft-technical-standards-pillar-3-disclosures-esg-risks

UKNF zachęca do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach, w szczególności do zapoznania się z załącznikami pierwszym oraz drugim (Annex I oraz Annex II) zawierającymi formatkę prezentacji podlegających ujawnieniu informacji oraz instrukcję określającą sposób jej wypełnienia.

Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 1 czerwca 2021 r.

Pod koniec ubiegłego roku EBA prowadziła konsultacje, które miały na celu zebranie informacji na temat istniejących praktyk w zakresie ujawniania informacji o ryzykach ESG, o czym informowaliśmy na stronie: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=70731&p_id=18