Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Porada ESMA i EBA w związku z art. 8 tzw. „Taksonomii”

Data aktualizacji:

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przekazały Komisji Europejskiej odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia porady (Call for Advice) w związku z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE z 22.6.2020, L 198, s. 13) – tzw. „Taksonomii”. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi Komisja Europejska jest zobowiązana do przyjęcia odpowiedniego aktu delegowanego w terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku.

Porada ESMA dotyczy treści i prezentacji informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu działalność przedsiębiorstw niefinansowych i zarządzających aktywami (asset managers) związana jest z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo w rozumieniu Taksonomii. Porada EBA odnosi się natomiast do działalności banków oraz firm inwestycyjnych.

Informacje prasowe ESMA i EBA wraz z treścią opinii przekazanych Komisji Europejskiej znajdują się na stronach: