Komisja Nadzoru Finansowego oficjalnym członkiem Network for Greening the Financial System (NGFS)

data aktualizacji

NGFS jest międzynarodowym forum utworzonym z inicjatywy banków centralnych oraz instytucji nadzorujących rynki finansowe mającym na celu współpracę w obszarze zarządzania ryzykiem środowiskowym i klimatycznym oraz podejmowanie działań zmierzających w kierunku szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju sektora finansowego. 

NGFS to gremium, którego prace analityczne (znajdujące odzwierciedlenie w publicznie dostępnych opracowaniach), stanowią istotny impuls dla rozwiązań politycznych i regulacyjnych promujących zmiany w funkcjonowaniu podmiotów sektora finansowego oraz instytucji nadzorujących. Członkostwo w NGFS umożliwia zatem proaktywne działanie oraz współdecydowanie o dyskutowanych na tym forum ideach. Dla polskiego organu nadzoru finansowego szczególnie istotne jest stworzenie możliwości uwzględnienia w pracach NGFS charakterystyki krajowego sektora finansowego.

Informacja prasowa NGFS dotycząca członkostwa KNF jest dostępna: https://tiny.pl/762pq