Lista arbitrów

data aktualizacji 08 lipca 2020

 

..

 Aleksander Chłopecki - PREZES SĄDU

 

Aleksander Chłopecki - PREZES SĄDU

Profesor zw. dr hab. nauk prawnych. Radca prawny. Kieruje Katedrą Prawa Cywilnego i Pracownią Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 


 

Witold Bartosiewicz

Radca prawny. Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich. Certyfikowany doradca ASO. Członek Polskiego Stowarzyszenia Compliance.

 


 

Karol Bernat

Radca Prawny. Wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości spółdzielczej, udział w pracach komisji sejmowej w kadencji 2011 - 2015 pracującej nad projektem ustawy - Prawo spółdzielcze.


 Białek_Tadeusz

 

Tadeusz Białek

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 

Bosek_Leszek


 

Leszek Bosek - zawieszony na wniosek własny w czynnościach arbitra i mediatora od dnia 16 października 2015 r.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 

Filipska_Iwona


 

Iwona Filipska

Radca prawny. Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami.

 

Fuchs_Dariusz


 

Dariusz Fuchs

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawa wspólnotowego, prawa transportowego oraz prawa cywilnego, w tym: prawa prywatnego międzynarodowego

 


Gajek_Iwona


 

Iwona Dorota Gajek

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i bankowego.

  

Małgorzata Gatz

Radca prawny. Główny obszar zainteresowań to przede wszystkim prawo rynku kapitałowego.

 


 

Andrzej Józef Gładysz

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 


Gładysz_Paweł


 

Paweł Gładysz

Adwokat. Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego.

 


Grabowski


 

Krzysztof Grabowski

Wykształcenie wyższe, mgr chemii, dr nauk prawnych. Makler papierów wartościowych. Specjalista z zakresu rynku kapitałowego/bankowego.

 

Janecki_Jarosław


 

Jarosław Janecki

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku bankowego.

 


 

Hanna Karwat-Ratajczak

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 


 

Katarzyna Kołodziejczyk-Soszka

Radca prawny. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w spółkach grupy Allianz Polska. Członek Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 

Korba_Zbigniew


 

Zbigniew Korba

Radca prawny. Zaangażowany w wiele projektów doradczych i regulacyjnych związanych z sektorem instytucji finansowych.

 

Korzeniewski_Krzysztof


 

Krzysztof Korzeniewski

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 


 

Ewa Małgorzata Kowalik

Radca prawny. Obecnie radca prawny w Izbie Domów Maklerskich. Poprzednio specjalista compliance w Domu Maklerskim BOŚ S.A., prawnik w kancelarii prawnej oraz w Instytucie Zamówień Publicznych.

 

Kozdój_Przemysław


 

Przemysław Kozdój

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach kredytowych.

 


 

Michał Krakowiak

Obecnie Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Poprzednio doradca Prezesa Zarządu SGB Banku S.A., wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego S.A., doradca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, dyrektor Departamentu Zagranicznego oraz Departamentu Dewizowego NBP.

 


 

Beata Kukawka

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 


 

Grzegorz Marzec

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 


 

Joanna Mędrzecka

Adwokat. Wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego i autorskiego.

 

Nieborak_Tomasz


 

Tomasz Nieborak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i teorii regulacji rynków finansowych.

 

Nowaczyk_Piotr


 

Piotr Nowaczyk

Około 350 arbitraży jako przewodniczący, arbiter jedyny, współ-arbiter lub pełnomocnik, prowadzonych w 20 krajach, w 6-ciu językach, według regulaminów ponad 35 instytucji. Adwokat w Warszawie i w Paryżu. Specjalista m.in. z zakresu rynku bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego. Mediator lub rozjemca w przeszło 100 sprawach gospodarczych. Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG (2006-2009), członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC w Paryżu (2003-2015). Delegat polski w UNCITRAL (2006-2010). Do 2014 roku partner kancelarii Dentons. Obecnie „fulltime arbitrator”.

 

Orlicki_Marcin


 

Marcin Orlicki

Profesor UAM doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

 

Pacud_Radosław


 

Radosław Pacud

Doktor nauk ekonomicznych. Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, a także prawa gospodarczego i prawa pracy.


 pawełczyk


 

Mirosław Pawełczyk

Radca prawny. Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa antymonopolowego, prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa energetycznego.

 

Pazdan_Jadwiga


 

Jadwiga Stefania Pazdan

Adwokat. Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 

ptaszyński


 

Paweł Ptaszyński

Manager kierujący od ponad 20 lat centrami likwidacji szkód w zakładzie ubezpieczeń. Magister prawa, ekspert w dziedzinie likwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych i osobowych. Nagrodzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń odznaką „Zasłużony dla ubezpieczeń” m.in. za udział w pracach Komisji Ubezpieczeń Majątkowych, a następnie Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 

rapcia


 

Jacek Rapcia

Doradca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Od ponad 25 lat związany z sektorem bankowym, w którym odpowiadał za modele biznesowe, strategie, finanse i organizację. Był m. in. wiceprezesem zarządu w KIR, dyrektorem zarządzającym w PKO BP, dyrektorem departamentu w PBK i BPH, kierownikiem zespołu w Banku Handlowym oraz członkiem rad nadzorczych w Kredobanku i Inteligo.

 

Rutkowska-Tomaszewska


 

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego oraz prawa usług finansowych.

 

Szumlicz_Tadeusz


 

Tadeusz Szumlicz

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Kierownik Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor zwyczajny w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń i programów emerytalnych.

 

Tarasiuk-Flodrowska_Anna


 

Anna Tarasiuk

Radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony konsumenta oraz bancassurance, w szczególności w kwestiach związanych z produktami ubezpieczeniowymi.

 


 

Paweł Tokarz

Radca prawny. 20 lat prawniczego doświadczenia zawodowego, 7 lat prawy w charakterze asesora i sędziego sądów powszechnych, 11 lat prawy w charakterze radcy prawnego, w tym pełnienie funkcji dyrektora departamentu prawnego oraz wspólnika (komplementariusza) w kancelarii prawnej.

 


 

Andrzej Wasilewski

Radca prawny. Wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym, członek Komisji Likwidacji Szkód w PIU, członek zespołu zadaniowego ds. analizy przepisów prawa przy Forum Zadośćuczynień.

 


 

Tomasz Węgrzyn

Dyrektor ds. Obsługi Prawnej i Procesów Reklamacyjnych w firmie ubezpieczeniowej PZU SA oraz PZU Życie SA. Rozległa praktyka procesowa w zakresie spraw dotyczących sporów sądowych jak również spraw, przedmiotem których jest postępowanie reklamacyjne klientów indywidualnych oraz strategicznych. Oprócz wykształcenia ekonomiczno - prawnego posiada również wykształcenie techniczne. Uczestnik kilkunastu miękkich szkoleń na temat psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji. W ramach codziennej praktyki współtworzy proces likwidacji szkód oparty o znajomość zagadnień dotyczących sporów występujących na linii klient – ubezpieczyciel. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 

Wierzbowski_Marek


 

Marek Wierzbowski

Prof.  dr hab. nauk prawnych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.  Radca prawny. Partner w kancelarii prawnej Prof. Wierzbowski i Partnerzy. Były partner Weil i Linklaters. Były wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy KIG. Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich. Specjalista z zakresu rynku bankowego /kapitałowego /ubezpieczeniowego. Doświadczony arbiter i mediator. Uczestniczył w wielu sprawach w tym w międzynarodowych sporach z zakresu arbitrażu inwestycyjnego.

 


 

Ireneusz Wilk

Adwokat. Specjalizacja w zakresie uznawania i wykonywania wyroków Sądu arbitrażowego w Polsce.

 

Wolak_Jarosław


 

Jarosław Wolak

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.