Jak rozpocząć arbitraż?

data aktualizacji 17 października 2019

 logo_SP

 
Warunkiem rozpoczęcia postępowania arbitrażowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.

Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie, bądź zwracając się do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o zapytanie drugiej strony, czy wyraża zgodę na załatwienie sporu w drodze uproszczonego lub też właściwego postępowania arbitrażowego. Najłatwiej uczynić to, przesyłając na adres Sądu Polubownego wypełniony formularz:

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź odmowie polubownego załatwienia sporu. W przypadku nie wyrażenia zgody przez instytucję finansową na postępowanie polubowne, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Sądu Polubownego przy KNF należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, a także taryfą opłat.


O arbitrażu

Lista arbitrów

Opłaty


Zasady etyki arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy KNF