Zasady etyki publikacyjnej czasopisma naukowego „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review” - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla Autorów i Recenzentów

Zasady etyki publikacyjnej czasopisma naukowego „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review”

Data aktualizacji:

Celem „Zasad etyki publikacyjnej” jest zapobieganie przejawom nieuczciwych praktyk publikacyjnych i nierzetelności naukowej oraz zachowanie jak najwyższych standardów etycznych przy wydawaniu czasopisma naukowego „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review”, zwanego dalej „czasopismem naukowym”, którego wydawcą jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „Wydawcą”. 

„Zasady etyki publikacyjnej” obejmują zasady etyczne dotyczące:

  1. Wydawcy i organów czasopisma naukowego
  2. autorów czasopisma naukowego, zwanych dalej „Autorami”, a odpowiednio także współautorów w przypadku tekstów wieloautorskich
  3. recenzentów czasopisma naukowego, zwanych dalej „Recenzentami”

„Zasady etyki publikacyjnej” zostały oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE – Committee on Publication Ethics) oraz na Kodeksie etyki pracownika naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk .

I. ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE WYDAWCY 

1. Decyzja o publikacji poszczególnych tekstów jest podejmowana ze względu na cele i założenia programowe czasopisma naukowego oraz tematykę tekstu i jego przydatność dla nauki i praktyki, oryginalność, a także zastosowane metody badawcze, dobór źródeł oraz komunikatywność przekazu.

2. Wydawca oraz organy czasopisma naukowego dbają o jak najwyższy poziom merytoryczny czasopisma naukowego oraz realizację przyjętych celów i założeń programowych. Działają w poszanowaniu wolności badań naukowych, dbając o uczciwość i niezależność od zewnętrznych wpływów na publikowane treści. Stosują wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji nierzetelnych danych.

3. Decyzja o publikacji tekstu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz Komitetu Redakcyjnego.

4. Wymagania wobec Autorów oraz zasady recenzowania artykułów są jawne i publicznie dostępne.

5. Wydawca stwarza możliwość dyskusji nad artykułem po jego opublikowaniu, w szczególności w formie artykułów dyskusyjnych, recenzji lub listów do redakcji. 

6. W przypadku publikacji wyników badań dotyczących cech osobowych, Komitet Redakcyjny oraz Recenzenci winni ocenić etyczny aspekt przeprowadzenia tych badań. 

7. Do czasu publikacji Wydawca nie ujawnia żadnych informacji o przekazanym do publikacji tekście nikomu poza Autorami, Recenzentami oraz innymi osobami, których udział w procesie wydawniczym jest niezbędny.

8. Recenzentom nie są ujawniane dane osobowe Autorów, jak również Autorom nie są ujawniane dane osobowe Recenzentów. 

9. Nie wyznacza się Recenzentów spośród osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z Autorem tekstu lub w innych relacjach mogących powodować konflikt interesów, o ile są one znane Wydawcy. Recenzent nie może być afiliowany w tej samej instytucji co autor tekstu naukowego.

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszenia zasad etycznych bądź dobrych praktyk przez Autora, Recenzenta, lub inne osoby związane z procesem wydawniczym, Wydawca obowiązany jest podjąć odpowiednie działania naprawcze, dyscyplinarne lub podjąć określone działania przewidziane prawem. 

11. Przekazane przez Autorów teksty są publikowane na podstawie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub innych umów o charakterze cywilno-prawnym.

12. Do czasu publikacji informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez osoby związane z Wydawcą lub wchodzące w skład organów czasopisma, bez wyraźnej, pisemnej zgody Autora. 

13. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa na warunkach i zasadach określonych w klauzuli informacyjnej udostępnianej osobom, których dane są przetwarzane.

II. ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE AUTORÓW

1. Autor jest obowiązany przekazać do publikacji tekst oryginalny, który ani w całości, ani  w żadnej części nie stanowi plagiatu lub  tzw. autoplagiatu (powtórzenia całości lub fragmentów wcześniejszych publikacji Autora). Współczynnik podobieństwa dla całego tekstu nie powinien przekraczać 5% w przypadku tekstów w języku polskim i 10% w przypadku tekstów w języku angielskim. Teksty przekraczające te wartości, albo budzące wątpliwości co do oryginalności z innych względów, będą podlegały dodatkowej weryfikacji.

2. Autor zapewnia, że w odniesieniu do przekazywanego tekstu nie zachodzi:

1) tzw. ghostwriting – który ma miejsce wówczas, gdy ktoś, kto wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia swojego udziału jako jeden z Autorów, ani nie wskazuje się jego roli w jakikolwiek inny sposób

2) tzw. guest authorship – który ma miejsce wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ona wskazywana jako Autor 

3. Autor zapewnia, że przekazywane Wydawcy prawa autorskie do utworu nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich. W przypadku gdy w opracowaniu wykorzystano inne prace naukowe lub materiały źródłowe, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane. Autor przekazujący do publikacji tekst wieloautorski (pracę zbiorową) powinien zapewnić, żeby wszyscy Współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz zgodzili się na jego publikację. Brak zastosowania się do tych zaleceń będzie traktowany jako przejaw nierzetelności naukowej i uznawany za przekroczenie zasad etycznych. 

4. W przypadku prac zbiorowych Autorzy obowiązani są określić autorstwo poszczególnych fragmentów tekstu albo zadeklarować, że są Współautorami w częściach równych.

5. Teksty przekazywane do publikacji, zawierające wyniki badań, winny spełniać standardy uczciwości i rzetelności naukowej, a same badania powinny być przeprowadzone z poszanowaniem przepisów prawa i zasad etyki naukowej, w uczciwy i rzetelny sposób, w szczególności bez fałszowania lub fabrykowania wyników. 

6. Autorzy powinni prezentować przede wszystkim wyniki własnych badań.

7. Autorzy powinni dążyć do jasnego, zrozumiałego i jednoznacznego opisu stosowanych metod, aby ich wyniki mogły zostać zweryfikowane przez innych. 

8. Autor, a w przypadku prac zbiorowych, każdy z Autorów odpowiednio do udziału w przygotowaniu tekstu, ponosi odpowiedzialność za naruszenia prawa lub standardów etyki i rzetelności naukowej. 

9. Autor zobowiązany jest poinformować Wydawcę o okolicznościach, które mogą wpływać na wyniki badań lub ich interpretację. W szczególności Autor powinien informować o swoich związkach z osobami lub instytucjami, których dotyczy przekazany do opublikowania tekst, a także wskazać źródła finansowania badań, jeżeli były finansowane ze źródeł zewnętrznych. 

10. W przypadku gdy Autor dostrzeże znaczące błędy lub nieścisłości w opublikowanym tekście obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Redaktora Naczelnego lub bezpośrednio Wydawcę oraz współpracować z nimi w celu opublikowania sprostowania lub innego sposobu ujawnienia błędu. 

III. ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE RECENZENTÓW

1. Uwagi i opinie zawarte w recenzji winny być rzeczowe, odpowiednio uzasadnione i nie odnosić się do osoby Autora. Recenzent powinien, w miarę możliwości, wskazywać, w jaki sposób Autor może poprawić tekst w określonym aspekcie. Recenzent także powinien wskazywać poziom istotności zgłaszanych uwag lub zastrzeżeń. Recenzent powinien wskazać publikacje, na które nie powołał się Autor, a które są niezbędne dla zachowania rzetelności naukowej recenzowanego tekstu. 

2. Recenzent winien zawiadomić Redaktora Naczelnego lub bezpośrednio Wydawcę o każdej okoliczności, która może być podstawą do nieprzyjęcia artykułu do publikacji. Recenzent powinien poinformować o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu lub każdej innej formie nierzetelności naukowej. 

3. Recenzent, który z jakiegokolwiek powodu nie może zrecenzować danego tekstu, w szczególności w przypadku gdy uznaje, że nie posiada odpowiednich kompetencji naukowych lub wie, że sporządzenie recenzji w proponowanym albo uzgodnionym terminie nie będzie możliwe, powinien o tym niezwłocznie poinformować.

4. Recenzje powinny być dokonane obiektywnie. Dokonując oceny tekstu Recenzent winien zachować uczciwość, obiektywizm, rzetelność i skrupulatność. Recenzent powinien jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Powinnością Recenzenta jest powstrzymanie się od sporządzenia recenzji opracowania, w przypadku gdy zachodzi konflikt interesów. 

5. Recenzent obowiązany jest do utrzymania poufności w zakresie związanym z recenzowanym tekstem. Recenzentowi nie wolno okazywać recenzowanego tekstu, ani dyskutować na jego temat z osobami trzecimi.

6. Do czasu publikacji tekstu recenzentowi nie wolno wykorzystywać dla własnych korzyści lub potrzeb treści zawartych w recenzowanym tekście. 

7. Nazwiska Recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane autorom. Może być publikowana lista Recenzentów współpracujących z czasopismem naukowym, bez wskazywania konkretnych publikacji, które były recenzowane przez poszczególnych Recenzentów.