Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne dot. wyznaczenia zamiennika dla LIBOR CHF

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące wyznaczenia zamiennika dla wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF. Konsultacje są dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-chf-libor-rate_en.

Konsultacje są prowadzone w związku z ogłoszonym 5 marca 2021 r. przez brytyjski organ nadzoru FCA planowanym zakończeniem opracowywania wskaźnika LIBOR CHF wraz z końcem 2021 r.1. UKNF wskazuje, że zgodnie z art. 23b BMR2, Komisja Europejska jest uprawniona do wyznaczenia zamiennika dla wskaźnika referencyjnego, którego zaprzestanie opracowywania lub likwidacja zakłóciłaby poważnie funkcjonowanie rynków finansowych w Unii.

UKNF zachęca do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 18 maja 2021 r.

______________________ 

1Komunikat UKNF dot. zaprzestania publikacji wybranych wskaźników referencyjnych LIBOR dostępny pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72821&p_id=18
2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.), zwane jako „BMR”.