Egzamin dla Pośredników Kredytu Hipotecznego

data aktualizacji

Najbliższy egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego odbędzie się 18 kwietnia 2021 r. (niedziela) o godzinie 11.30 w Hotelu SANGATE w Warszawie (02-148) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego może być złożony z datą stempla pocztowego lub datą wpływu do UKNF nie późniejszą niż 31 marca 2021 r.: 

  • osobiście do biura podawczego UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w godzinach 8.15-16.00)
  • drogą pocztową na adres UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419) 
  • drogą mailową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na adres: egzaminy@knf.gov.pl 
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP

Opłata egzaminacyjna wynosi 600 zł i należy ją wnieść na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie Nr 25 1010 0068 6800 0000 0000 0037 nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

W opisie przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata egzaminacyjna oraz datę egzaminu.  

W przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z epidemią oraz zmiany obowiązujących w chwili obecnej przepisów, UKNF zastrzega sobie możliwość zmiany terminu egzaminu lub jego odwołanie.