Konsultacje EIOPA dot. wykorzystania scenariuszy związanych z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach ORSA

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) rozpoczął konsultacje w zakresie wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń scenariuszy związanych z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA).

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany przez EIOPA dokument w postaci projektu opinii nadzorczej. Opinia określa oczekiwania EIOPA w stosunku do organów nadzoru w zakresie nadzorowania procesu wdrażania scenariuszy dotyczących zmian klimatycznych przez zakłady ubezpieczeń w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności przy zastosowaniu podejścia opartego na ryzyku i zasadzie proporcjonalności. Zawiera ona praktyczne informacje dotyczące wyboru i implementacji scenariuszy. 

Konsultowana opinia jest kontynuacją ubiegłorocznej Opinii ws. zrównoważonego rozwoju w ramach Wypłacalności II (Opinion on Sustainability within Solvency II), gdzie zarekomendowano zakładom ubezpieczeń i reasekuracji rozważenie analizy ryzyk klimatycznych w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okresy jednoroczne. 

Więcej informacji na temat konsultacji, ankiety i projektu opinii znajduje się na stronie:

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-consults-supervision-use-climate-change-scenarios-orsa_en 


Zainteresowani ww. kwestią interesariusze mają możliwość przedstawienia stanowiska dotyczącego konsultowanego projektu opinii za pośrednictwem ankiety w terminie do dnia 5 stycznia 2021 r.