Call for papers FinReg 2019

data aktualizacji 03 września 2019

Otwarty został konkurs call for papers konferencji naukowej Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2019, który odbędzie się 17-18 października 2019 r. w Warszawie. Do 8 września 2019 r. na adres: e-mail: rogowski@allerhand.pl można nadsyłać teksty oryginalnych artykułów problemowych, wyników badań empirycznych, analiz porównawczych, studiów przypadków, (case study), komentarzy (glosy) itp.

Najwyżej ocenione papers będą zaprezentowane i przedyskutowane na konferencji naukowej Kongresu, która odbędzie się w 18 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Prace zostaną poddane także recenzji i ew. opublikowane w czasopismach naukowych m.in. wydawnictwa CH Beck Polska, które objęło Kongres FinReg 2019 patronatem. 

Rada Naukowa szczególnie rekomenduje podejmowanie aktualnie ważnych problemów dla rynków finansowych m.in.: 

  • Rola regulacji finansowych w rozwoju rynku finansowego w Polsce. Regulacje finansowe służące odbudowie zaufania do państwa i rynków.
  • Koncepcje i praktyka specjalistycznego sądu ds. rynku finansowego.
  • Regulacje nowych technologii w finansach – tokenizacja aktywów, libra, robo-doradcy, etc.
  • Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Reforma regulacji oferty publicznej i obrotu papierami wartościowymi.
  • Procesy legislacyjne regulacji finansowych.
  • Polityka antykorupcyjna - przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom pokrewnym.
  • Doktryna i praktyka nadzoru makroostrożnościowego (macroprudential).
  • Problem odpowiedniości i adekwatności usług finansowych do potrzeb konsumenta (misselling). Ochrona konsumenta a stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego.