ESMA przyjęła środki interwencji produktowej w odniesieniu do CFD i opcji binarnych

data aktualizacji 01 czerwca 2018

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął oficjalnie nowe środki dotyczące oferowania kontraktów na różnicę (ang. contracts for differences, CFD) i opcje binarne inwestorom detalicznym.

Środki zostały opublikowane w dniu 1 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zaczną one obowiązywać od 2 lipca 2018 r. w przypadku opcji binarnych oraz od 1 sierpnia 2018 r. w przypadku kontraktów CFD i będą obejmowały:

1. Opcje binarne (od 2 lipca 2018 r.) - zakaz wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży opcji binarnych inwestorom detalicznym; oraz

2. Kontrakty na różnicę (od 1 sierpnia 2018 r.) - ograniczenie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów CFD inwestorom detalicznym. Ograniczenie to dotyczy: limitu dźwigni przy otwarciu pozycji, zasady depozytu zabezpieczającego w wysokości określanej na poziomie rachunku i uzasadniającej zamknięcie pozycji, ochrony przed ujemnym saldem dla każdego rachunku, zapobiegania stosowaniu zachęt przez dostawcę CFD oraz ostrzeżenia przez dostawcę CFD o ryzyku dla inwestora detalicznego wydanego w ujednolicony sposób.

ESMA przyjęła przedmiotowe środki w językach urzędowych UE. Decyzje ESMA wprowadzające środki interwencji produktowej dostępne są pod następującymi linkami do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

(CFD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0050.01.ENG&toc=OJ:L:2018:136:TOC

(Opcje binarne)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0031.01.ENG&toc=OJ:L:2018:136:TOC

Pozostaną one w mocy przez okres trzech miesięcy od daty, w której zaczną obowiązywać, osobno dla decyzji dot. CFD oraz dla Opcji binarnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MiFIR, ESMA może wdrożyć środki interwencji produktowej obowiązujące w okresie trzech miesięcy. Przed zakończeniem okresu trzech miesięcy, ESMA dokona przeglądu zastosowanych środków interwencji i rozważy konieczność rozszerzenia ich na kolejny okres trzech miesięcy.

ESMA opublikowała także w języku angielskim dodatkowe informacje obejmujące w szczególności analizy uzasadniające wdrożenie środków interwencji produktowej, dostępne pod poniższym linkiem w sekcji Related documents:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options

Link do wcześniejszych informacji dotyczących interwencji produktowej ESMA dostępnych na stronie internetowej UKNF:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=61268&p_id=18