Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych - 26 lutego 2019 r.

data aktualizacji 12 grudnia 2018

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1500) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (adres do korespondencji: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. nr 419, 00-950 Warszawa 1) pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w terminie do 28 stycznia 2019 r.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu w powyższym terminie zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
Nr 27 1010 0068  6800 0000 0000 0001
z dopiskiem
„Imię i nazwisko przystępującego do egzaminu w terminie  
26 lutego 2019 r.”

Godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.