Wyniki analizy ESMA nt. wpływu nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 i MSSF 15) w sprawozdaniach finansowych

data aktualizacji 30 października 2017

ESMA opublikowała Wyniki analizy ujawnień dot. wpływu nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 i MSSF 15) w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016 oraz śródrocznych sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2017 r. – Summary of findings. Results of the fact-finding exercise on disclosure of the impact of the new accounting standards in the 2016 and 2017 interim IFRS financial statements (ESMA32-63-364).

Wyniki analizy ujawnień są dostępne na stronie internetowej ESMA.