Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2017

data aktualizacji 30 października 2017

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2017 – European common enforcement priorities for 2017 IFRS financial statements (ESMA32-63-340).

ESMA, wraz z europejskimi krajowymi nadzorcami, zidentyfikowała priorytetowe obszary nadzorcze dla sprawozdań finansowych emitentów na rynku regulowanym, sporządzanych za rok obrotowy 2017. Emitenci oraz biegli rewidenci powinni brać pod uwagę obszary przedstawione w Stanowisku ESMA przy sporządzaniu i odpowiednio badaniu sprawozdań finansowych.
Priorytetowe obszary nadzorcze obejmują: ujawnienia dot. oczekiwanego wpływu implementacji nowych standardów (MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”,  MSSF 16 „Leasing”), szczególne kwestie dot. ujęcia, wyceny i ujawnień wynikających z MSSF 3 „Połączenia jednostek”, szczególne kwestie wynikające z MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”.

Stanowisko wraz z komunikatem prasowym są dostępne na stronie internetowej ESMA.
Tłumaczenie opublikowanego Stanowiska na język polski.