Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Nałożenie kary pieniężnej na Michała Bartczaka – byłego członka Zarządu Korporacji Gospodarczej „efekt” SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 22 marca 2024 roku wydała decyzję nakładającą na Michała Bartczaka – byłego członka Zarządu Korporacji Gospodarczej „efekt” SA z siedzibą w Krakowie – KRS: 0000115403 („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 120 000 zł

za:
1) niewskazanie przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 36/2019 z 19 sierpnia 2019 roku, dotyczącym zawarcia umowy w sprawie nabycia dłużnych papierów wartościowych:
a) pełnej nazwy podmiotu, z którym Spółka zawarła tę umowę,
b) rodzaju dłużnych papierów wartościowych, które są przedmiotem umowy,
c) celu nabycia dłużnych papierów wartościowych,
d) wpływu tej transakcji na sytuację finansową i ekonomiczną Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
e) sposobu i daty uregulowania zobowiązania wynikającego z umowy nabycia dłużnych papierów wartościowych

oraz niepodanie informacji o powiązaniu między Spółką, a emitentem wspomnianych dłużnych papierów wartościowych; 

2) niewskazanie przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 47/2019 z 18 grudnia 2019 roku, dotyczącym zawarcia umowy w sprawie nabycia dłużnych papierów wartościowych:
a) pełnej nazwy podmiotu, z którym Spółka zawarła tę umowę,
b) rodzaju dłużnych papierów wartościowych, które są przedmiotem umowy,
c) celu nabycia dłużnych papierów wartościowych,
d) wpływu tej transakcji na sytuację finansową i ekonomiczną Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
e) sposobu i daty uregulowania zobowiązania wynikającego z umowy nabycia dłużnych papierów wartościowych

oraz niepodanie informacji o powiązaniu między Spółką, a emitentem wspomnianych dłużnych papierów wartościowych, co stanowiło naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia MAR1.

Decyzja nie jest ostateczna. Michał Bartczak może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 4 145 600 zł.

______________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12 czerwca 2014 r., t. 57, s. 1 ze zm.)