Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Ostateczna decyzja ws. byłego członka Rady Nadzorczej PGF SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 8 marca 2024 roku wydała ostateczną decyzję, utrzymującą w mocy decyzję z 24 lutego 2023 roku nakładającą na (…)1 – byłego członka Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (dawniej: Zastal SA) z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) – kary pieniężne:

1) w wysokości 11 000 zł 

za nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2016;

2) w wysokości 32 000 zł 

za nienależyte wykonanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017, co stanowiło naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ofercie2.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi: 50 000 zł w przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 100 000 zł w przypadku, o którym mowa w pkt 2.

______________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych