Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Zatwierdzenie prospektu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 23 lutego 2024 roku zatwierdzono prospekt:

  • Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG oraz w związku z zamiarem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, B, C, AB, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, BC, BH, BI, BK, BL, BM, BP, BS, BT.

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.