Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Ostateczna decyzja ws. AgioFunds TFI SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 15 grudnia 2023 roku wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26 sierpnia 2022 roku, nakładającą na AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

  • karę pieniężną w wysokości 400 000 zł 

za nieprzekazanie przez:

a) Green World Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań1, co stanowiło naruszenie § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 tego rozporządzenia,
b) ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie w likwidacji) rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 tego rozporządzenia.

Po przeanalizowaniu wniosku Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 26 sierpnia 2022 roku.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł. 

____________________
1rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1285)