Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Złożenie przez Monikę Kośko wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 15 grudnia 2023 roku, nakładającej na Monikę Kośko – byłego członka Zarządu Ursus SA w upadłości z siedzibą w Warszawie – nr KRS 0000013785 („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 200 000 zł 

za opóźnienie podania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w związku z utratą płynności finansowej przez Spółkę, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR1.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 15 grudnia 2023 roku nie jest ostateczna.

______________________
1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12 czerwca 2014 r., t. 57, s. 1 ze zm.)