Dane miesięczne OFE - wrzesień 2022 roku

data aktualizacji

Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane i zawierają tablice: 
- CZŁONKOWIE 
- RACHUNKI 
- SKŁADKI 
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA 
- AKTYWA NETTO 
- PORTFEL INWESTYCYJNY