Dane miesięczne PFE - luty 2021 roku

data aktualizacji

Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane. 
Prezentowane są następujące dane: 
- AKTYWA NETTO,  
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA.