Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Dane miesięczne PFE - kwiecień 2020 r.

Data aktualizacji:
Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane. 
Prezentowane są następujące dane: 
- AKTYWA NETTO,  
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA.
Do pobrania

Wartości jednostek rozrachunkowych i aktywa netto PFE - kwiecień 2020 r.

plik .xls, 109,6kB
Pobierz