Instrumenty pochodne, 2009

Okladka Instrumenty pochodne, K. Jajuga, 2009