Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Jowisz

Data aktualizacji:

11 sierpnia 2015 r.


W dniu 11 sierpnia 2015 r. doręczono podjętą jednogłośnie1 na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w:


•    Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Jowisz w Czeladzi.


Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2015 r.

Aktywa SKOK Jowisz nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Pomimo pomocy finansowej udzielonej SKOK przez Kasę Krajową, SKOK Jowisz posiada ujemne fundusze własne i straty z lat ubiegłych oraz wykazuje bieżące straty z działalności podstawowej. Oznacza to, że dotychczasowa pomoc ze strony Kasy Krajowej okazała się niewystarczająca w stosunku do sytuacji SKOK.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Jowisz została powołana Pani Edyta Glajcar. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego. Zarządca komisaryczny został zobowiązany do wypracowania koncepcji restrukturyzacji kasy oraz do przygotowania i uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 74k ust. 1 w zw. z art. 73 ust. 3 i ust. 4 i ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 614) , nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzje KNF nie wpływają na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.

Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG


__________
1  W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, P.Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów.

Do pobrania

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Jowisz

plik .pdf, 228,2kB
Pobierz