Upadłość SKOK w Wołominie

data aktualizacji

5 lutego 2015 r.

W dniu 5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie (sygnatura akt X GU 53/15).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z zaprzestaniem wykonywania zobowiązań i jednocześnie nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przyczyną upadłości były m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu wysokokwotowych kredytów rzutujących na jakość portfela kredytowego.

KNF zawiesiła działalność SKOK w Wołominie z dniem 11 grudnia 2014 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Więcej informacji o decyzji KNF.