Spotkanie z przedstawicielami banków dot. dalszej polityki odnoszącej się do walutowych kredytów mieszkaniowych we franku szwajcarskim (CHF)

data aktualizacji

6 lutego 2015 r.

W dniu 6 lutego 2015 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie przedstawicieli KNF z przedstawicielami sektora bankowego, na którym przedyskutowano problemy i ryzyka związane z portfelem kredytów walutowych.

W szczególności przedyskutowano:

  • podejście banków do rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) w zakresie uwzględniania ujemnych stawek LIBOR w rozliczeniach z klientami z tytułu umów kredytowych w CHF,

  • stosowanie rozwiązań restrukturyzacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego klienta oraz ich dopasowanie do warunków rynkowych,

  • aktualne działania banków w zakresie konieczności utrzymywania kontaktu z klientami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne, zwłaszcza tymi, którzy mają trudność z ich spłatą,

  • bieżące problemy związane z portfelem kredytów w CHF oraz plany działania banków w przypadku dalszego osłabienia PLN względem CHF lub/i istotnego pogorszenia jakości portfela walutowych kredytów mieszkaniowych.

Na spotkaniu omówiono również propozycję Przewodniczącego KNF dotyczącą restrukturyzacji kredytów udzielonych w CHF, przedstawioną na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 3 lutego 2015 roku.

Uczestnicy spotkania ustalili konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz oraz wyliczeń mających na celu ocenę możliwości realizacji restrukturyzacji kredytów udzielonych w CHF.
Termin kolejnego spotkania ustalono na przyszły piątek, 13 lutego br.

Niezależnie od powyższego zostanie zorganizowane spotkanie z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków dot. propozycji przewalutowania przedstawionej przez Przewodniczącego KNF.