Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

PZU, TUiR Warta i STU Ergo Hestia instytucjami finansowymi przyjaznymi mediacji

Data aktualizacji:
Logo_mediacja18 marca 2015 r.

Po raz pierwszy przyznano wyróżnienie „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, nagrody za 2014 r. otrzymały trzy zakłady ubezpieczeń. Mediacja i arbitraż są najtańszym oraz najszybszym sposobem rozwiązywania sporów na rynku finansowym, dającym instytucji finansowej możliwość utrzymania relacji z klientem.

W dniu 8 września 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustanowiła wyróżnienie „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. Zgodnie z uchwałą KNF, wyróżnienie jest przyznawane instytucji finansowej, która publicznie deklaruje wolę polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji i jednocześnie w danym roku kalendarzowym:

• wyraziła zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF lub doprowadziła do polubownego zakończenia sporu przed rozpoczęciem właściwego postępowania mediacyjnego w przypadku ponad 30% wniosków o mediację skierowanych przez swoich klientów, lub
• skierowała do mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF co najmniej 10 wniosków i jednocześnie wyrażała zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Wyróżnienie jest przyznawane przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF wybranych przez to gremium. Instytucji finansowej, której przyznano wyróżnienie przysługuje prawo do używania w ramach prowadzonej przez siebie działalności znaku graficznego towarzyszącego wyróżnieniu. W przypadku rażących uchybień wobec zasad i wartości będących podstawą przyznania wyróżnienia, Kapituła może podjąć uchwałę o cofnięciu instytucji finansowej certyfikatu i prawa do używania znaku.

W dniu 18 marca 2015 r. wręczone zostały, przyznane decyzją Kapituły, wyróżnienia za rok 2014. Wyróżnienia otrzymały trzy zakłady ubezpieczeń:

• PZU S.A. za wdrożenie mediacyjnego programu pilotażowego w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, kierowanie licznych wniosków o mediacje wobec swoich klientów oraz wyrażanie zgód na mediacje inicjowane przez klientów,
• TUiR Warta S.A. za otwartą postawę promediacyjną i wyrażanie zgód na mediacje w przypadku niemal wszystkich wniosków swoich klientów kierowanych do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF,
• STU Ergo Hestia S.A. za rozpoczęcie wdrażania polityki mediacyjnej i wyrażanie zgody na polubowne rozwiązywanie sporów ze swoimi klientami w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

W 2014 r. do Sądu Polubownego przy KNF skierowano łącznie 285 wniosków o postępowanie mediacyjne i 62 wnioski o postępowanie arbitrażowe. Najwięcej wniosków o mediację dotyczyło sektora ubezpieczeniowego (187) i bankowego (91). Na 285 wniosków o postępowanie mediacyjne, zgodę drugiej strony na mediację uzyskano w 62 przypadkach. Dla porównania, w 2013 r. wniosków o mediację było 131, a zgód drugiej strony – 11. W 2014 r. średnia wartość przedmiotu sporu w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Polubowny przy KNF wyniosła 110 tysięcy złotych.