Komunikat z 288. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2015 r.

data aktualizacji

1.    W dwieście osiemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Eryk Kłossowski – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

2.    KNF, rozpatrując wniosek Banku Polskiej Spółdzielczości SA, jednogłośnie:

•    wyraziła zgodę na dokonanie zmian w Regulaminie Finansowym Zrzeszenia stanowiącym załącznik do „Umowy Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA”,
•    zatwierdziła projekt „Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”,
•    uznała System Ochrony Zrzeszenia BPS.

     Jest to drugi, po Systemie Ochrony SGB, system ochrony instytucjonalnej (IPS) w polskiej bankowości spółdzielczej, zgodny z wymogami unijnego rozporządzenia CRR. Decyzja KNF o uznaniu Systemu Ochrony BPS zawiera warunki, których realizacja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników systemu. 

     Utworzenie IPS wzmocni bezpieczeństwo i pozycję konkurencyjną tych banków spółdzielczych, które przystąpią do systemu ochrony instytucjonalnej. W miejsce rozdrobionego systemu powstaje grupa bankowa o aktywach plasujących ją na szóstym miejscu wśród największych podmiotów bankowych w Polsce.

3.    Komisja zaakceptowała założenia wytycznych dotyczących:

         •    świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

     Konieczność wydania wytycznych KNF wynika z dynamicznego rozwoju świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych (głównie rynku Forex) przez krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz banki. Utrzymuje się wysokie zainteresowanie klientów detalicznych zawieraniem transakcji na rynku Forex. Wiąże się to, w opinii KNF, ze słabą koniunkturą na rynkach regulowanych i z ofensywą promocyjną firm inwestycyjnych, które zachęcają klientów hasłami o szybkim, wysokim zysku i lewarowaniu transakcji. Niektóre działania firm inwestycyjnych są niezgodne z przepisami prawa lub naruszają interes klienta. Świadczy o tym m.in. liczba zaleceń pokontrolnych KNF wydawanych dla firm inwestycyjnych, cofnięcie w 2014 r. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej dla jednej z firm inwestycyjnych oraz liczba skarg klientów firm inwestycyjnych.   

Projektowane wytyczne KNF dotyczą następujących obszarów:

•    roli władz firmy inwestycyjnej w organizacji usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych,
•    pozyskiwania klientów oraz zawierania z klientami umów,
•    wybranych zagadnień z zakresu umów o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych,
•    świadczenia usług maklerskich zarządzania portfelami instrumentów finansowych z rynku OTC instrumentów pochodnych.

     Projekt wytycznych zostanie przekazany do publicznych konsultacji, uwagi do projektu będzie można zgłaszać do dnia 1 lutego 2016 r. Wstępnie KNF planuje wdrożenie wytycznych przez rynek nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

     Projekt wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

4.    KNF jednogłośnie udzieliła Bankowi Handlowemu w Warszawie SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

•    nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, 
•    doradztwa inwestycyjnego,
•    oferowania instrumentów finansowych.

5.    KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru  objęcia przez Bank Zachodni WBK SA oraz Banco Santander SA z Hiszpanii akcji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

     Objęcie akcji BZ WBK TFI nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w wyniku planowanego przejęcia przez BZ WBK TFI spółki BZ WBK Asset Management SA, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki BZ WBK Asset Management SA na BZ WBK TFI.

6.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Michaela Müllera na stanowisko Członka Zarządu AEGON Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
•    Pana Tomasza Szymanowskiego na stanowisko Członka Zarządu Plus Banku SA,
•    Pana Łukasza Szymańskiego na stanowisko Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Unilever Polska SA.

7.    KNF jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

         •    Pana Krzysztofa Kwiatka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk”

     ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

     Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jego zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

8.    Komisja zapoznała się z informacją na temat:

         •    projektu Wypłacalność II w ubezpieczeniach.

9.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    5 stycznia 2016 r.
•    19 stycznia 2016 r.
•    9 lutego 2016 r.
•    23 lutego 2016 r.
•    8 marca 2016 r.
•    22 marca 2016 r.
•    5 kwietnia 2016 r.

1 Pani A.Trzecińska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w 5 i 8 komunikatu.
2 Pan E.Kłossowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w 5 i 8 komunikatu.
3 Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w 5 i 8 komunikatu.