Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 286. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 grudnia 2015 r.

Data aktualizacji:
1.    W dwieście osiemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

2.    KNF jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie:

•    polityki dywidendowej banków w 2016 r. za 2015 r.

     Oceniając z perspektywy kilku lat dotychczasowe działania KNF w stosunku do polityki dywidendowej banków, można stwierdzić, że wraz z innymi inicjatywami ostrożnościowymi pozwoliły one na stały wzrost funduszy własnych banków – w latach 2010 – 2014 fundusze własne sektora bankowego wzrosły o 37,8 mld złotych, tj. o 38,1%. Silna baza kapitałowa pozwoliła na ciągły i stabilny rozwój banków oraz wzrost akcji kredytowej, co przełożyło się na poziom ich wyników finansowych. Pozytywna ocena sektora bankowego w Polsce jako stabilnego i aktywnie nadzorowanego przekłada się na jakość ocen zewnętrznych, w tym ocen agencji ratingowych, co zwiększa możliwości poszczególnych banków w zakresie pozyskiwania finansowania działalności na korzystnych warunkach.

     W celu zapewnienia dalszego stabilnego działania banków w Polsce, KNF zaleca bankom politykę dywidendową, która zapewni dalsze wzmocnienie ich bazy kapitałowej i dostosowanie jej do poziomów innych krajów Unii Europejskiej.

     W oparciu o wyniki finansowe banków na dzień 31 grudnia 2015 r., banki otrzymają indywidualne zalecenia w sprawie polityki dywidendowej w formie pisma Przewodniczącego KNF.

     Niezależnie od powyższego, KNF wystąpi do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), jako nadzoru makroostrożnościowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w sprawie ewentualnego wskazania oceny KSF co do pozycji kapitałowej i polityki dywidendowej banków z udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego powyżej 5%.

     Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków.

3.    Komisja przyjęła skierowaną do spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK):

     •    Rekomendację C-SKOK dotyczącą rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.

     W ocenie KNF złożona sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości przedstawianych informacji na temat sytuacji finansowej kas, w celu realnej oceny kondycji finansowej sektora. Dlatego nieuniknione jest na obecnym etapie wprowadzenie spójnych rozwiązań i standardów. KNF może realizować swoje zadania nadzorcze przede wszystkim w oparciu o informacje pozyskiwane od podmiotów nadzorowanych. Jakość i rzetelność tych informacji jest kluczowa dla podejmowania właściwych decyzji.   

     W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności. Mniejsze kasy spełniające jednocześnie dwa kryteria – suma bilansowa poniżej 50 milionów złotych oraz liczba członków poniżej 10 tysięcy – mogą nie stosować postanowień zawartych w rozdziale V rekomendacji.
 
     W rekomendacji zostały poruszone m.in. następujące kwestie, które w opinii KNF są na obecnym etapie najistotniejsze dla rozwoju sektora SKOK:

•    zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych,
•    zasady wyceny oraz ujawnień posiadanych przez kasy skryptów dłużnych,
•    zasady wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa wydzielanych z majątku SKOK,
•    zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności,
•    zasady rozliczania połączeń SKOK,
•    zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny. 

     Projekt rekomendacji był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU).

     KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za przyjęciem rekomendacji (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek, A.Trzecińska), 1 głos przeciwko przyjęciu rekomendacji (Z.Sokal), 1 głos wstrzymujący się (P.Piłat).

     Tekst Rekomendacji C-SKOK.

4.    W związku z wpłynięciem – w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 1 grudnia 2015 r. – zgłoszenia od jednego banku zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku (SKOK Kujawiak), KNF jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 4 stycznia 2016 r. włącznie na osiągnięcie przez ten bank porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 20g ustawy o BFG oraz na wyrażenie przez bank zgody na przejęcie SKOK Kujawiak w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok. 

5.    Komisja jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia, z wniosku założycieli, tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kaliszu, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Koninie, Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą  w Poznaniu, Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kowanówku, Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Śremie, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DZIEKANKA” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gnieźnie, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kościanie, Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, Zakładu Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Charcicach, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Śremie, Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, „Szpitali Wielkopolskich” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez:

     •    Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Szpitale Wielkopolski”
w zakresie grup 1, 3, 8, 9 i 13 działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

     Podstawą odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej było stwierdzenie, że wniosek i załączone dokumenty nie spełniają wymagań określonych  w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

     Jednocześnie KNF umorzyła postępowanie dotyczące wniosku o uznanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Szpitale Wielkopolski” za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, ze względu na bezprzedmiotowość postępowania.

6.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Marka Czerskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA oraz TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
•    Pana Dariusza Sekulskiego na stanowisko Członka Zarządu Volkswagen Bank Polska SA,
•    Pana Artura Zdziebło na stanowisko Członka Zarządu Toyota Bank Polska SA.

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przejęcie zarządzania Nordea Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA.

     Datę rozpoczęcia likwidacji Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ustalono na dzień 7 stycznia 2016 r., a datę zakończenia likwidacji tego funduszu – na dzień 6 maja 2016 r. Wydając zezwolenie, KNF wzięła pod uwagę m.in. pozytywny wpływ poziomu opłat na interes członków Nordea DFE i DFE PZU.    

8.    KNF, w postępowaniu administracyjnym z wniosku Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, jednogłośnie zatwierdziła: 

     •    wzorzec umowy o współpracy w zakresie wydawania kart płatniczych.

     Zatwierdzony wzorzec umowy uwzględnia uwagi spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych zgłoszone w procesie konsultacyjnym przeprowadzonym przez KNF oraz uwagi zgłoszone w toku postępowania przez KNF.

9.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmian § 4, § 9 ust. 2, § 13 ust. 1 – 3, § 18 ust. 2 – 3, § 20 ust. 1 – 4 i ust. 6 – 7 oraz § 30 Statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) uchwalonych uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz jednogłośnie odmówiła udzielenia zgody na dokonanie zmiany § 20 ust. 5 Statutu GPW uchwalonej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015 r.

     Zmiany Statutu GPW zatwierdzone przez KNF są zgodne z przepisami prawa oraz nie naruszają bezpieczeństwa obrotu. Z kolei zmiana § 20 ust. 5 Statutu GPW dotyczy umożliwienia podejmowania uchwał przez Zarząd GPW w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość. Zarząd GPW nie tylko zarządza sprawami spółki i pełni funkcję reprezentacyjną, ale podejmuje również ważne decyzje z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu. Przykładowo, na podstawie art. 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd GPW podejmuje uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku giełdowym. Konsekwencją takiej uchwały jest możliwość nabywania i zbywania instrumentów finansowych przez inwestorów oraz wszelkie związane z tym obrotem przepływy finansowe, w tym również proces rozliczenia i rozrachunku. W ocenie KNF w tak ważnych kwestiach nie może być żadnych wątpliwości, że uchwała Zarządu Giełdy została podjęta prawidłowo. Dopuszczenie zastosowania mechanizmu podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość mogłoby doprowadzić do sytuacji, kiedy prawidłowość ta mogłaby być kwestionowana, np. mogą powstać wątpliwości, czy wszyscy członkowie Zarządu GPW zostali prawidłowo powiadomieni o podejmowaniu uchwały. Dlatego w ocenie KNF zmiana Statutu GPW w tym zakresie mogłaby naruszyć bezpieczeństwo obrotu. Niezależnie od powyższego, wykładnia literalna oraz stanowisko doktryny wskazują, że przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie przewidują możliwości podejmowania uchwał przez zarząd spółki akcyjnej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, więc wnioskowana zmiana § 20 ust. 5 Statutu GPW pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa.

10.    KNF jednogłośnie zatwierdziła umowy przeniesienia portfeli ubezpieczeń dotyczące Oddziałów Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na Litwie i na Łotwie.   

11.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

•    Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
•    PKO BP Bankowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

12.    Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF w sprawie wpisu W Financials sp. z o. o. w likwidacji do rejestru agentów firm inwestycyjnych.

13.    KNF zapoznała się z informacją na temat:

•    sytuacji banków w III kwartale 2015 r.,
•    sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r.,
•    sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w III kwartale 2015 r.,
•    sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w III kwartale 2015 r.

14.    Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

•    17 grudnia 2015 r.
•    22 grudnia 2015 r.
•    5 stycznia 2016 r.
•    19 stycznia 2016 r.
•    9 lutego 2016 r.
•    23 lutego 2016 r.
•    8 marca 2016 r.
•    22 marca 2016 r.
•    5 kwietnia 2016 r.

________________________
1 Pan P.Piłat nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 7, 9, 11 komunikatu.
2 Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6b, 6c komunikatu.
Do pobrania

Komunikat z 286. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 grudnia 2015 r.

plik .pdf, 249,6kB
Pobierz