Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 285. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 grudnia 2015 r.

Data aktualizacji:
1.    W dwieście osiemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1.

2.    KNF jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie:

•    polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 r. za 2015 r.

     Polityka dywidendowa prowadzona w ostatnich latach przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF pozwoliła na wzmocnienie ich bazy kapitałowej i poprawę zdolności do absorbowania potencjalnych strat. Sytuacja ta wpływa korzystnie na utrzymanie stabilności systemu finansowego w Polsce, co pozwala na dalszy jego rozwój. Ze względu na utrzymujące się podwyższone ryzyko w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, zaleca się utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie. Sprzyja to stabilności i bezpieczeństwu systemu finansowego oraz polskiej gospodarki.

     Kwestia stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej banków będzie omawiana na posiedzeniu Komisji w dniu 15 grudnia 2015 r.

     Każdy z sektorów otrzyma zalecenia pismem Przewodniczącego KNF.

     Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej.

3.    KNF podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Kujawiak” we Włocławku przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

     Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Kujawiak na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Kujawiak przez bank.

     W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Kujawiak, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Kujawiak. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie.

     Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Kujawiak, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

4.    Komisja zapoznała się z informacją na temat przeglądu rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

     Wyniki przeglądu wskazują, że żadna krajowa grupa nie spełnia kryteriów kwalifikujących ją jako konglomerat finansowy.

5.    KNF jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, zastępującą uchwałę KNF nr 220/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.

     Uchwała, wpisująca się w zmiany w regulacjach ułatwiające rozwój publicznego rynku długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych, zawiera rozwiązania wynikające ze zmian w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz z postulatów rynkowych. 

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Alternative Investment Partners SA (dawniej Immoventures sp. z o.o., jak również Czechowicz Ventures sp. z o.o.) karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za osiemnastokrotne naruszenie art. 69 ustawy o ofercie, tj. przepisów nakładających na akcjonariuszy obowiązek zawiadamiania o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej, w związku z posiadaniem akcji MCI Management SA. Ukarany podmiot naruszył:

•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 stycznia 2009 r. wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do KNF i do emitenta o zmianie w dniu 20 grudnia 2006 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 42,19 % do 41,05 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 stycznia 2009 r. wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 19 października 2007 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 41,05 % do 39,81 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 stycznia 2009 r. wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 14 sierpnia 2008 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 39,81 % do 38,04 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 stycznia 2009 r. wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 1 grudnia 2008 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 38,04 % do 39,06 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 17 lipca 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 39,06 % do 34,74 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 15 września 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 34,74 % do 33,51 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 2 grudnia 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 33,51 % do 35,98 %),
•    art. 69 ust. 4 pkt 1, 2 oraz 3 ustawy o ofercie wobec przekazania zawiadomień do Komisji w dniu 14 grudnia 2009 r. i do emitenta w dniu 8 grudnia 2009 r. z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ofercie w związku z transakcją z dnia 8 grudnia 2009 r.,
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 21 grudnia 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 33,86 % do 37,21 %),
•    art. 69 ust. 4 pkt 2 oraz 3 ustawy o ofercie wobec przekazania zawiadomień do Komisji w dniu 1 lutego 2010 r. i do emitenta w dniu 29 stycznia 2010 r. z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o ofercie w związku z transakcją z dnia 27 stycznia 2010 r.,
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 12 maja 2010 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 34,50 % do 40,25 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i emitenta o zmianie w dniu 14 stycznia 2011 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 40,25 % do 46,36 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 1 kwietnia 2011 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 46,36 % do 44,57 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 23 maja 2011 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 44,57 % do 43,04 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 5 grudnia 2011 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 43,04 % do 44,12 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 13 grudnia 2012 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 44,12 % do 45,68 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 17 grudnia 2012 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 45,68 % do 46,97 %),
•    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomień do Komisji i do emitenta o zmianie w dniu 19 grudnia 2012 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 46,97 % do 48,10 %).

KNF wskazuje, że uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych umożliwiają uczestnikom rynku kapitałowego bieżące monitorowanie zmian udziałów przez poszczególnych akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu danej spółki.

Alternative Investment Partners sp. z o.o. sukcesywnie i konsekwentnie zwiększając swój stan posiadania akcji spółki przekazywała spółce i KNF zawiadomienia o jego zmianach. Należy jednak podkreślić, że zawiadomienia przekazywane do Komisji i emitenta w szesnastu przypadkach nie zostały przekazane po dacie faktycznej zmiany stanu posiadania akcji, natomiast w dwóch przypadkach zostały przekazane z naruszeniem art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie, tj. z naruszeniem wymogów dotyczących treści zawiadomienia.

Przyczyną trzech z ww. szesnastu naruszeń art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie (naruszenia nr 2, 13 i 14) było błędne założenie, że zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów emitenta następuje w momencie zarejestrowania przez emitenta akcji nowej emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym w następstwie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego przez emitenta. Tymczasem warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., zwanej dalej „k.s.h.”), następuje wraz z wydaniem dokumentów akcji. W odróżnieniu od tzw. zwykłego podwyższenia, które następuje stosownie do treści art. 441 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. k.s.h. z chwilą wpisania akcji nowej emisji do Krajowego Rejestru Sądowego. W momencie wydania dokumentów akcji następuje zatem nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 451 § 2 k.s.h., w przypadku zdematerializowanych akcji spółki publicznej za wydanie dokumentów akcji uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie. Datę zapisania na rachunku zdematerializowanych akcji spółki publicznej ustala się każdorazowo na podstawie uchwały Zarządu KDPW SA w sprawie rejestracji akcji nowej emisji. Zgodnie bowiem z art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm., zwanej dalej „ustawa o obrocie”) rejestracja papierów wartościowych jest prowadzona przez Krajowy Depozyt na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych. Stany na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uczestników powinny być zgodne ze stanem na odpowiednim koncie depozytowym prowadzonym w Krajowym Depozycie. Datą podwyższenia kapitału zakładowego nie jest zatem data rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie należy zapominać również, iż zgodnie z art. 451 § 2 k.s.h. w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia wydania pierwszego dokumentu akcji zarząd spółki publicznej dokonuje zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu akcji objętych w danym miesiącu wyłącznie celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego (wpis ma charakter deklaratoryjny).

Kolejną grupą naruszeń (naruszenia nr 7, 11 i 12) są naruszenia wynikające z błędnej interpretacji przepisów odnoszących się do obowiązków informacyjnych w zakresie zmian udziału w ogólnej liczbie głosów będących następstwem objęcia akcji nowej emisji. W tym wypadku zawiadomienia były przekazywane do Komisji i do emitenta po dniu objęcia akcji nowej emisji zamiast po dniu ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odnosząc się do tych naruszeń wskazać należy, iż w przypadku nabycia akcji nowej emisji dokonywanej w następstwie tzw. zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, zawiadomienia spółki przesyłane były w dacie objęcia akcji, a nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. W rzeczywistości zaś stan posiadania akcji zmieniał się później, tj. w dacie rejestracji. Rejestracja ma bowiem charakter konstytutywny, gdyż jej zaistnienie stanowi zdarzenie, które ma decydujące znaczenie dla momentu kreacji akcji i tym samym powoduje zmianę udziału w świetle art. 69 ustawy o ofercie.

Trzecią grupą naruszeń (naruszenia nr 3, 4, 5 i 9) są naruszenia wynikające z błędnego założenia, że w przypadku udzielenia pożyczki papierów wartościowych nie następuje zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów emitenta, ponieważ zmiana stanu posiadania miała tylko czasowy charakter, a akcje były pożyczone głównemu udziałowcowi Alternative Investment Partners sp. z o.o., więc łączny stan posiadania akcji przez Alternative Investment Partners sp. z o.o. i jej udziałowca nie ulegał zmianie. Wskazać należy, że stan posiadania akcji niewątpliwie uległ zmianie, a krótkotrwały czasowy charakter tej zmiany, pozostaje bez znaczenia dla konieczności realizacji obowiązków informacyjnych. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zasadniczo każda zmiana stanu posiadania akcji ma charakter czasowy.

Pozostałe z szesnastu naruszeń art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie były zasadniczo następstwem powyżej opisanych naruszeń, ponieważ błędne ustalenia co do wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów były powielane w kolejnych zawiadomieniach sporządzonych poprzez odniesienie do wcześniejszych zmian wysokości wzmiankowanego udziału.

Natomiast dwa naruszenia art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie (naruszenia nr 8 i 10) wynikały z braku zamieszczenia części wszystkich wymaganych przepisami ww. artykułu informacji, które powinny zawierać zawiadomienia przekazywane do KNF i emitenta.

KNF uznała, że należy umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie prowadzone w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Alternative Investment Partners sp. z o.o. art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie wobec nieprzekazania w terminie zawiadomienia do Komisji o zmianie w dniu 8 grudnia 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – MCI Management SA o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 35,45 % do 33,86 %).

W świetle okoliczności faktycznych sprawy Komisja uznała bowiem, iż nie jest zasadne nałożenie sankcji administracyjnej w tym zakresie. 

Komisja umorzyła także jako bezprzedmiotowe postępowanie prowadzone w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Alternative Investment Partners sp. z o.o. art. 87 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 stycznia 2009 r. oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie. Odnośnie tych naruszeń wskazać należy, iż w toku postępowania ustalono, że wszystkie zaistniałe naruszenia były następstwem czynności prawnych (dokonanych przez Alternative Investment Partners sp. z o.o. albo przez emitenta), zatem nie miał w żadnym z omówionych powyżej naruszeń zastosowania ani art. 87 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 stycznia 2009 r., ani art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

KNF wskazuje, że decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o wyniku postępowania administracyjnego, przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ofercie, środku prawnym podjętym w celu przeciwdziałania naruszeniu tych przepisów oraz o zastosowanej sankcji może nastąpić tylko wtedy, gdy ujawnienie takich informacji nie narazi rynku kapitałowego na poważne niebezpieczeństwo lub nie spowoduje poniesienia przez osoby, których informacje te dotyczą, niewspółmiernej szkody.

W niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane w art. 25 ust. 1 in fine ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym okoliczności wyłączające możliwość przekazania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu nieostatecznej decyzji administracyjnej dotyczącej nałożenia kary pieniężnej na Alternative Investment Partners sp. z o.o. KNF podkreśla, że sprawne i niezachwiane funkcjonowanie rynku kapitałowego opiera się na przejrzystości obrotu oraz informacji z nim związanej. Celem nadzoru jest z kolei zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz transparentności zjawisk na nim zachodzących, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej nałożenia kary pieniężnej na Alternative Investment Partners sp. z o.o. nie narazi rynku kapitałowego na poważne niebezpieczeństwo, a posłuży realizacji celów nadzoru, dostarczając kluczowe dla funkcjonowania rynku kapitałowego informacje, przywracając transparentność w zakresie struktury akcjonariatu spółki.

Zdaniem KNF przekazanie przedmiotowych informacji nie narazi Alternative Investment Partners sp. z o.o. na poniesienie niewspółmiernej szkody. W ocenie KNF podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej nałożenia kary pieniężnej na Alternative Investment Partners sp. z o.o. może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek tego inwestora. Szkoda ta nie będzie miała jednak charakteru niewspółmiernego. Należy podkreślić, że jeśli inwestor decyduje się na inwestowanie w akcje spółki notowanej na rynku regulowanym przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki określone w przepisach prawa, których niespełnienie łączyć się może z zastosowaniem sankcji administracyjnych.

7.    KNF jednogłośnie nałożyła na 18 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 10 biur, 600 złotych na 2 biura, 500 złotych na 5 biur i 300 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II, III lub IV kwartale 2014 r. lub I kwartale 2015 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

     Ukarane biura usług płatniczych to 18 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

     KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

     Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

8.    Komisja jednogłośnie zmieniła Regulamin konkursu o nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

     Zmiana dotyczy zasad punktacji przy ocenie prac doktorskich zgłoszonych do konkursu, w szczególności zwiększenia wagi kryterium „pogłębiona analiza zjawisk związanych z rynkiem finansowym”.

9.    KNF zapoznała się z informacją na temat:

•    wyników badania i oceny nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i reasekuracji za 2014 r.

10.    Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

•    15 grudnia 2015 r.
•    5 stycznia 2016 r.
•    19 stycznia 2016 r.
•    9 lutego 2016 r.
•    23 lutego 2016 r.
•    8 marca 2016 r.
•    22 marca 2016 r.
•    5 kwietnia 2016 r.

__________
1 Pan Z.Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2,6-8 komunikatu.

spinaczpobierz komunikat
Do pobrania

Komunikat z 285. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 grudnia 2015 r.

plik .pdf, 259,2kB
Pobierz